RINCIAN ISI KANUN MEUKUTA ALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG KESULTANAN ACEH DARUSSALAM YANG DISUSUN PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ISKANDAR MUDA

Sebuah besluit yang dikeluarkan oleh Sultan Aceh diambil dari G.L. Tichelman, “Een Atjesche Sarakata” (Afschrift van een besluit Sultan Iskandar Muda) TBG 73, (1933), halaman 370-371.

RINCIAN ISI KANUN MEUKUTA ALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG KESULTANAN ACEH DARUSSALAM YANG DISUSUN PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ISKANDAR MUDA

Sebagai orang Aceh dan Nusantara pada umumnya, kita sering mendengar Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda. Peraturan perundang-undangan Kesultanan Aceh Darussalam ini disusun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kanun Meukuta Alam adalah Undang-Undang Dasar Kesultanan Aceh Darussalam, dalam memerintah para Sultan Aceh dan para penguasa dibawahnya tunduk pada kanun ini. Bagaimana isi Kanun Meukuta Alam itu sendiri? Ada 46 pasal dalam kanun Meukuta Alam. Rincian isi Kanun Meukuta Alam sebagai berikut:

Manuskrip memuat susunan Pemerintahan Kerajaan Aceh pada Masa Sultan Iskandar Muda. Manuskrip ini milik University Kebangsaan Malaysia yang belum dikatalogkan.

PERATURAN DI DALAM NEGERI ACEH BANDAR DARUSSALAM DI SALIN DARI PADA DAFTAR PADUKA SRI SULTAN MAHKOTA ALAM ISKANDAR MUDA

 1. Jikalau siapa juga yang hendak diangkat jadi Panglima Sagi1) atau Hulubalang2) dalam segi di mana tempat yang biasa dalam tiga segi Aceh atau ditakluk jajahannya maka adalah ahli waris Hulubalang yang meninggal itu mufakat dengan segala orang-orang tuha-tuha2) yang berakal pada tempat itu seperti Keuchik wakil dan imam serta ulama mesyurat;
 2. Jikakalau sudah tetap dapat dalam ahli warisnya maka berkenduri berkumpul segala Hulubalang yang mampir padanya diangkat serta ditaroh gelarnya sudah mau tamat;
 3. Maka dibawah menghadap Raja serta membawa satu dalung5) terisi didalamnya dengan persempahan tetapi ditilik hal keadaan Hulubalang itu jikalau Panglima Sagi atau Orang Kaya Sri Maha Raja Lela6) Hulubalang anam atau sama deRajatnyanya Hulubalang dua belas atau yang sama deRajatnya;
 4. Dipersembahkan kebawah duli hadirat padaka Sri Sultan di balai Baitul-Rahman7) menyambut serta memberi peraturan yang biasa adat yang melazamah dalam negeri Aceh Bandar Darussalam dengan memberi kehormatan;
 5. Panglima Sagi atau Orang Kaya Maha Raja Lela dipasang tembakan meriam kehormatan 21 kali, Hulubalang dalam sagi atau yang sama deRajatnya ditembakkan meriam 12 kali. Adapun Sri Maha Raja Indra Laksamana8) dan Raja Udah na Lela9) dipasang meriam 9 kali. Adapaun Hulubalang Anam Bintara10) dipasang meriam 1 kali.
 6. Adapaun Panglima Sagi atau Hulubalang dalam sagi tiada memakai cap halilintar11) karena dia menerima pusaka ahli warisannya boleh bertanya melainkan jabatan dikaruniakan oleh Raja maka ia memakai cap halilintar;
 7. Adapun Hulubalang didalam takluk jajahannya atau didalam tanggungan Sultan memakai cap halilintar seperti dibawah ini Kami beritahu kepada sekalian Hulubalang, datu12), imam, kejuruan12), panglima, keuchik, wakil dan segala pertuha kecil besar dan muda rakyat sekalian. Maka adalah seperti panglima ditakluk jajahannya sudah Kami memberi jabatan Hulubalang karunia Allah dan Rasul kemudian menjadi wakil Kami menggantikan pekerjaan inilah yang perbuat pekerjaan di dalam negeri pertama mengambil hasil Kami dan perintah berniaga laut dan daratan yang telah ada menerimanya dan akan Kami pun hendaklah dibawahnya segenap tahun lepas berniaga negeri pertama diperbuat jalan segala hamba Allah berjalan dan diperbuat masjid yang runtus atau yang belum ada dahulunya patut diperbuat hendaklah memperbuatkan dan wawiah dan madrasah dan serta hendaklah disuruh sembahyang jumat dan mengeluarkan zakat fitrah dan hendaklah pelihara akan negeri dengan keadilan mengikut Islami dan hendaklah jangan dipersukakan pada perbuatan haru-hara maksiat dan durhaka dan jikalau dimaka atasilah durhakanya ia dari pada pekerjaan jabatannya serta gugurlah sendirinya maka janganlah kamu mengikut jua adanya.
 8. Hulubalang Raja bersama Hulubalang Rama Setia14) yang berjaga di balai kota Darud Donya15) yang dititahkan oleh Raja periksa dalam kampung mungkin sagi dan takluk jajahannya melihat keadaan peraturan dalam adat negeri;
 9. Jikalau Hulubalang itu dapat celaka mati teraniaya pada suatu kampung mukim sagi atau negeri maka Raja bertitah menyuruh Orang Kaya Sri Maha Raja Lela atau wakilnya dengan membawa alat senjata pergi periksa serta meminta orang jahat itu kepada Hulubalang mukim itu atau sagi telah wajiblah mencari orang jahat itu melawan dibunuh tiada melawan dibunuh tiada melawan ditangkap;
 10. Satu orang hamba Raja mati tujuh orang gantinya diambil dari pada ahi waris orang yang jahat itu diputuskan melainkan berpindah ahli warisnya kepada Raja buat apa yang suka;
 11. Hulubalang mukim itu atau sagi tiada suka mencari orang jahat itu karena ahli warisannya atau sebab lain maka Hulubalang itu jatuh kepada kesalahannya kena denda atas kadarnya dari lima ratus real16) sampai lima ribu real;
 12. Hulubalang mukim itu atau sagi tersangkal tiada menurut hukuman itu maka Raja memanggi Tengku Chik Sri Muda Pahlawan Raja Negeri Meureudu menyuruh pukul Hulubalang mukim itu atau sagi dengan diperangi dan diusir segala pohon tanaman dipotong sumur ditubuh harta dirampas rumah-rumah dibakar habis;
 13. Hamba Raja satu orang atau banyak tiada bersama dengan Hulubalangnya disuruh oleh Raja memanggil orang atau pergi mengambil harta dimana dia berhenti atau bermalam hendaklah ia memberitahu dan mendapatkan kepala kampung di tempat itu seperti Keuchik atau iman wajiblah memelihara hamba Raja itu atas kadarnya supaya jangan dibinasa oleh orang jahat;
 14. Jikalau hamba Raja itu binasa dalam kampung atau mukim mati atau lua Raja mencentut belanja hamba itu kepada Hulubalang mukim itu seperti yang telah tersebut dalam pasal 9,10,11, dan 12;
 15. Hamba Raja yang disuruh sampai kepada suatu kampung yang kecil sedikit orangnya lagi jauh daripada kampung orang banyak tiba-tiba binasa di tempat itu mati atau luka jikalau orang kampung itu tiada campur atau tiada terlawan sebab banyak orang jahat maka di suruh bersumpah dan buat jadi saksi dan menurut Hulubalang yang punya pemerintahan serta Rama Setia mencari orang jahat itu jikalau sudah nyata orang jahat itu sudah lari keluar dari tiga segi negeri Aceh atau orang uaran yang jahat itu maka adalah Raja bersabdalah memberi perintah kepada panglima sagi dan Hulubalang dalam sagi tiada boleh orang durhaka itu berbalik masuk kedalam tiga sagi negeri Aceh melainkan dibunuh hukumnya jikalau ada ahli warisannya di denda atas kadarnya mengikut apa suka Raja saja;
 16. Jikalau ada panglima sagi atau Hulubalang dalam sagi negeri Aceh sembunyikan orang jahat atau tiada dikhawatirkannya ada di di dalam kampung mukim diperintahnya tiada peduli menjaga negeri kiranya sampai kabar keterangannya kepada Raja menyuruh Orang Kaya Sri Maha Raja Lela atau wakilnya minta kepada Hulubalang yang sembunyikan orang jahat itu supaya ditangkapnnya dan jatuh kepada Hulubalang itu kesalahan didenda dari lima ratus real sampai lima ribu real;
 17. Jikalau ada orang jahat dari pada bangsa Aceh atau lain bangsa lari dari pada satu mukim kepada lain mukim atau sagi di dalam tiga segi Aceh atau takluk jajahannya maka sekian Hulubalang tiada boleh terima duduk di dalam pemerintahannya masing-masing melainkan ditangkap dan boleh dia menghukumkan sendiri dengan adat yang kelaziman dalam negeri Aceh jangka keadilan menurut hukum Allah dan Rasul atas kesalahannya tiada lagi di bawa menghadap Raja melainkan memberi tahu saja kepada Raja perbuatannya yang telah diperlakukannya;
 18. Adapun orang luaran yang Islam lain dari pada bangsa orang Aceh seperti orang Arab, Banggali, Kleng, Melayu dan Jawa tahu seumpamanya masuk kedalam negeri Aceh bandar Darussalam pekerjaannya berniaga tetapi ketika dia baru datang ada menghantarkan persembahan kepada Raja supaya boleh kenal dengan Raja;
 19. Jikalau dia pergi jualan di mana tempat juga pun dalam tiga sagi negeri Aceh tiba-tiba datang celaka dibunuh orang. Raja menuntut belanja seperti tersebut dalam pasai 9, 10,11 dan 12;
 20. Jikalau orang luaran datang menuntut ilmu kedalam tiga sagi negeri Aceh duduknya dalam masjid atau zawiah atau madrasah kiranya dapat celaka kena teraniaya sampai mati maka Hulubalang yang punya tempat pemerintahan jadi ahli warisnya akan menuntut bela yang mati dan menyempurnakan kematiannya dengan kenduri atas kadarnya tiada Raja campur atas hal ini sebab dia ada menghadap Raja melainkan mengikut peraturan Hulubalang di tempat itu tetapi wajiblah Hulubalang itu memberi tahu saja kepada Raja;
 21. Jikalau orang luaran yang lain agama dari pada agama Islam yang lain pada orang hindi tiada boleh di terima oleh orang negeri tinggal duduk di dalam kampungnya melainkan di suruh balik ke laut kedalam tempatnya;
 22. Jikalau orang lain agama itu hendak tinggal juga duduk di darat kedalam kampung orang islam kalau dapat celaka mati atau luka atau kena rampas hartanya dalam kampung itu tempat dia bermalam sama ada orang dalam kampung itu yang buat aniaya atau lain orang jahat kalau mati saja luka luka saja kalau dirampas hartanya habis saja tiada diterima pengaduannya oleh Raja atau Hulubalang sebab dari pada taksirnya sendiri punya salah;
 23. Adapun orang yang menerima pada orang yang lain agama itu tinggal duduk bermalam pada kampungnya contoh kesalahan kepada ulama kena kafarat denda kenduri memberi makan sidang jumat;
 24. Jikalau orang yang kena kafarat itu tiada menurut peraturan ulama boleh mengadu kepada Hulubalang yang punya pemerintahan di tempat itu menghukumkan menurut timbangan kesukaannya yang adil;
 25. Adapun rakyat Islam dalam segi atau mukim yang pergi kepada lain segi atau mukim pekerjaannya berniaga atau menuntut ilmu kiranya datang celaka dibunuh orang dengan teraniaya atau dirampas hartanya maka ahli waris orang yang teraniaya itu minta pertimbangan dan pertolongan kepada Hulubalang dia sendiri itu berbicara kepada Hulubalang tempat orang aniaya itu meusupat17) dan menyurat dengan segala fukaha18) dan ulama supaya di bayar diat19) yang mati atau ganti harta yang kena rampas;
 26. Adapun bangun orang yang merdeka dengan seratus onta di bayar kepada ahli waris orang yang mati demikianlah banyak bangun orang yang merdeka;
 27. Jikalau sudah di bayar bangun yang mati kepada ahli warisnya tiada boleh di bunuh orang yang aniaya itu tarena taubat dan berdamai;
 28. Jikalau ahli waris yang mati tiada suka terima diat atau hendak dibunuh juga yang aniaya;
 29. Maka kedua belah Hulubalang itu wajib memperkenankan permintaan ahli waris yang mati;
 30. Jikalau Hulubalang sebelah orang yang aniaya tiada suka beri bunuh yang aniaya itu sebab ahli warisnya dia hendak bayar juga bangun maka Hulubalang orang yang mati titah wajib membawa ahli waris yang mati maka telah wajiblah Raja menyelesaikannya;
 31. Maka yang berkhusumat dua Hulubalang serta dua belah ahli waris yang tersebut telah wajib menurut timbangan Raja dengan ulama menurut hukum Allah dan Rasul;
 32. Adapun bangun pagi mengikut harganya dengan aras;
 33. Dari harta yang rampas telah diwajibkan Hulubalang tempat orang yang aniaya itu menjatuhkan hukuman kepada orang yang menyamun itu serta dengan ahli warisnya memulangkan harta yang diambilnya atau digantinya;
 34. Yang merampas itu telah lari keluar dari dalam tiga segi Aceh maka tiada boleh berbalik kedalam tiga segi negeri Aceh;
 35. Jikalau yang merampas berbalik kedalam tiga segi negeri Aceh maka wajib Hulubalang menangkap dan memotong tangannya;
 36. Maka yang merampas ketika hendak di tangkap dia melawan sah di bunuh;
 37. Raja tiada mencampur atas ini hal rampas dan rebut dalam sagi atau mukim melainkan menurut timbangan meusapat segala pertuha serta ulama suarat dengan Hulubalang memberi keputusannya;
 38. Jikalau ada satu kumpulan atau banyak orang yang berniat hendak membuat kejahatan kepada Raja atau hendak membuat huru hara dalam kampung dan mukim atau sagi jikalau diketahui oleh satu orang atau banyak telah wajiblah atas orang melihat kumpulan itu memberi tahu dengan segera kepada Hulubalangnya;
 39. Hulubalang itu telah wajiblah dengan segalanya pergi periksa kumpulan itu, serta di undurkan supaya jangan jadi perbuatan yang kejahatan;
 40. Seorang rakyat atau banyak sudah tahu melihat suatu kumpulan orang jahat berniat kejahatan tiada kumpulan itu yang telah berangkat hendak menjalankan kejahatan maka dapat kabar keterangannya oleh Hulubalang yang punya pemerintahan satu kumpulan telah berangkat hendak membuat kejahatan tetapi dia punya rakyat si anu atau keuchik ada melihat kumpulan itu tiada memberi tahu kepada Hulubalangnya yang mendapat tahu sendiri maka contoh kesalahan kepada rakyat itu saja tetapi dengan meusapat dan menyurat dengan segala pertuha serta ulama menilik keadaannya;
 41. Jikalau kumpulan itu hendak melalukan kejahatannya tiada peduli nasehat Hulubalang yang menyurat kepadanya maka wajiblah atas Hulubalang itu pukul dengan perang kumpulan itu hingga habis binasa yang melawan di bunuh tiada melawan ditangkap dan diserahkan kepada Raja di punya suka saja memperbuatkan;
 42. Siapa juga Hulubalang dalam segi atau panglima sagi telah mengetahui ada kumpulan orang yang berniat kejahatan kepada Raja telah meusapat dan mensyurat dalam pemerintahannya tiada dikhawatirkan kiranya mendapat kabar keterangan oleh Raja ia menyuruh Orang Kaya sri Maha Raja Lela atau wakilnya pergi periksa hal itu;
 43. Jikalau perbuatan kumpulan itu belum jadi sekali pun jatuh kesalahan kepada Hulubalang itu syubhat tetapi di timbang dan dipikir oleh Raja dengan keadilan memelihara rakyatnya;
 44. Adapun panglima sagi kuasa menjatuhkan hukuman kepada rakyat yang bersalahan dalam dia punya sagi lagi dari pada hamba Raja atau sagi yang lain tetapi wajib memberi tahu kepada Raja perbuatan yang sudah di perlakukan;
 45. Panglima sagi tiada kuasa menjatuhkan hukuman hamba Raja yang berbuat salah dalam seginya melainkan di tangkap diserahkan kepada Raja buat apa dia punya suka;
 46. Hamba Raja itu ketika hendak ditangkap ditanya melawan harus dibunuh saja tetapi wajib memberi tahu kepada Raja adanya.

Catatan Penulis terkait naskah Kanun Meukuta Alam

 1. Naskah Kanun Meukuta Alam ini belum lengkap/tidak utuh dikarenakan naskah ini ditemukan dari sisa pertempuran yang dahsyat ketika pasukan Belanda menyerang dan menduduki masjid Indrapuri pada tahun 1879, manuskrip ini ditemukan diantara naskah-naskah yang berserakan disitu.
 2. Bila kita membaca naskah ini ditemukan modifikasi dari sistem pemerintahan zaman Sultan Iskandar Muda yaitu jabatan Panglima Sagi sebagaimana dicatatkan oleh sejarah baru ada pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin. Namun kita tidak dapat menolak bahwa adanya peraturan-peraturan lama dari zaman Sultan Iskandar Muda yang masih relevan dan dikekalkan pada naskah ini.
 3. Meskipun naskah ini tidak lengkap/tidak utuh dan telah mengalami modifikasi penulis merasa bahwa naskah ini tetap layak untuk diberi nama Kanun Meukuta Alam dikarenakan adat atau kanun tetap ditabalkan kepada beliau selaku Sultan dari Kerajaan Aceh yang terbesar, sebagaimana hadih maja (kata bijak) Aceh, “Adat bak poteu meureuhom (Adat bernasab kepada Sultan Iskandar Muda).”

Index istilah-istilah:

 1. Panglima Sagi = Pemimpin Sagi Mukim XXII, Sagi Mukim XXV dan Sagi Mukim XXVI; Gabungan ketiganya disebut Tiga Segi Aceh yang mengelilingi ibu kota Aceh Darussalam, atau merupakan inti dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sekarang merupakan wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
 2. Hulubalang = Penguasa wilayah dibawah Panglima Sagi, ataupun penguasa-penguasa wilayah diluar Aceh inti;
 3. Tuha-tuha = Dari bahasa Aceh Tuha Peut yaitu penasehat dari pemimpin wilayah;
 4. Keuchik = Pemimpin kampung-kampung dibawah penguasa wilayah;
 5. Dalung = berupa satuan talam berisi logam, biasanya perak;
 6. Sri Maha Raja Lela = Panglima Perang Kesultanan Aceh Darussalam berasal dari nama Maha Raja Lila memiliki kekuasaan yang sangat besar, secara hirarki hanya tunduk kepada Sultan Aceh sendiri, kelak Maha Raja Lela menjadi sebuah kosa kata bahasa Melayu, merajalela;
 7. Balai Baitul-Rahman = Balai penghadapan, tempat Sultan Aceh menerima tamu;
 8. Sri Maha Raja Indra Laksamana = Gelar ini tidak diketahui oleh penulis, diduga Panglima Angkatan Laut;
 9. Raja Udah na Lela = Kepala Pembendaharaan Istana dan Perpajakan;
 10. Hulubalang Anam Bintara = Gelar ini tidak diketahui oleh penulis, diduga Hulubalang biasa;
 11. Cap halilintar = dalam tradisi Aceh dikemudian hari dikenal sebagai Cap sikureung (Cap Sembilan) yang distempel pada surat-surat resmi, merupakan tanda memerintah;
 12. Datu = Para pemimpin Aceh di negeri Minangkabau;
 13. Kejuruan = Para pemimpin Aceh di negeri-negeri Melayu Tamiang;
 14. Hulubalang Rama Setia = Kepala pengawal pribadi Sultan Aceh Darussalam;
 15. Darud Donya = Istana Kesultanan Aceh Darussalam;
 16. Real = Mata uang Spanyol yang menjadi standar mata uang di kepulauan Nusantara pada kurun abad ke 16 sampai 19 Masehi;
 17. Meusapat = Bahasa Aceh dari rapat, Tradisi pengadilan Aceh kuno dengan membicarakan duduk masalah dengan para pemangku kepentingan;
 18. Fukaha = Ahli hukum Islam;
 19. Diat = Ganti rugi, dalam kasus pembunuhan ganti rugi sebesar seratus ekor unta;

Daftar Pustaka

 1. F.H Van Langen; “De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat”; BKI; 1988:
 2. Rusdi Sufi; Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional; 1995;
 3. Naskah “Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda”; Tulisan Tengku di Meulek, milik Teuku Muhammad Junus Jamil Kampung Alui, pada tahun 1995 disimpan di Museum Ali Hasjmy.

Artikel-artikel tentang Aceh:

 1. GAM CANTOI TIADA 30 MARET 2013;
 2. PERANG CUMBOK SEBUAH REVOLUSI SOSIAL DI ACEH (1946-1947) 18 JUNI 2013;
 3. TSUNAMI 26 DESEMBER 2015;
 4. PERADABAN TANPA TULISAN 25 FEBRUARI 2016;
 5. SURAT TENGKU CHIK DI TIRO KEPADA RESIDEN VAN LANGEN AGAR TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM PERANG ACEH MAKA BELANDA HARUS MEMELUK AGAMA ISLAM DI TAHUN 1885 4 NOVEMBER 2016;
 6. PARA PENYEBAR KEBOHONGAN 13 NOVEMBER 2016;
 7. MENGUNJUNGI RUMAH PAHLAWAN NASIONAL CUT MEUTIA 17 APRIL 2017;
 8. SAMUDERA PASAI SEBAGAI TITIK TOLAK ISLAM DI ASIA TENGGARA, SEBUAH UPAYA MELAWAN PSEUDO SEJARAH 24 APRIL 2017;
 9. EMAS, KAFIR DAN MAUT 20 APRIL 2017;
 10. MENGENAL LEBIH DEKAT POCUT BAREN 5 MEI 2017;
 11. OPERASI PENYERGAPAN BELANDA TERHADAP CUT MEUTIA 7 MEI 2017;
 12. MENGUNJUNGI PAMERAN BATU NISAN ACEH SEBAGAI WARISAN BUDAYA ISLAM DI ASIA TENGGARA 15 MEI 2017;
 13. KESULTANAN ACEH NEGARA BERDAULAT PERTAMA YANG MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK BELANDA DARI KERAJAAN SPANYOL DI TAHUN 1602 18 MEI 2017;
 14. SYARIAT ISLAM SIAPA TAKUT 6 JUNI 2017;
 15. SENJA DI MALAKA 14 JUNI 2017;
 16. KRITIK KEPADA SULTAN ISKANDAR MUDA 4 JULI 2017;
 17. HIKAYAT SUKU MANTE 5 JULI 2017;
 18. TEUKU NYAK MAKAM, PAHLAWAN ACEH TANPA KEPALA 30 JULI 2017;
 19. ASAL MUASAL BUDAYA KOPI DI ACEH 1 AGUSTUS 2017;
 20. MUSIBAH TENGGELAMNYA KMP GURITA 6 AGUSTUS 2017;
 21. PERANG ACEH, KISAH KEGAGALAN SNOUCK HURGRONJE 7 AGUSTUS 2017;
 22. ACEH DI MATA KOLONIALIS 8 AGUSTUS 2017;
 23. MELUKIS SEJARAH 10 AGUSTUS 2017;
 24. NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889-1936 14 AGUSTUS 2017;
 25. ACEH SEPANJANG ABAD 16 AGUSTUS 2017;
 26. PERANG DI JALAN ALLAH 30 AGUSTUS 2017;
 27. ACEH DAERAH MODAL 7 SEPTEMBER 2017;
 28. 59 TAHUN ACEH MERDEKA DI BAWAH PEMERINTAHAN RATU 12 SEPTEMBER 2017;
 29. KERAJAAN ACEH PADA JAMAN SULTAN ISKANDAR MUDA (1609-1636) 13 SEPTEMBER 2017;
 30. PERISTIWA KEMERDEKAAN DI ACEH 14 SEPTEMBER 2017;
 31. PASAI DALAM PERJALANAN SEJARAH 17 SEPTEMBER 2017;
 32. MATA UANG EMAS KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH 19 SEPTEMBER 2017;
 33. ATJEH MENDAKWA,SEBUAH BUKU YANG MENJADI SAKSI SEPAK TERJANG PARTAI KOMUNIS INDONESIA DI ACEH 21 SEPTEMBER 2017;
 34. MISI MENCARI MAKAM PARA SULTANAH ACEH 6 OKTOBER 2017;
 35. BERZIARAH KE MAKAM SULTANAH MALIKAH NAHRASYIYAH 8 OKTOBER 2017;
 36. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM APAKAH BAGUS UNTUK ACEH 15 OKTOBER 2017;
 37. AROMA MEMIKAT DARI DAPUR ACEH 16 OKTOBER 2017;
 38. TARIKH ACEH DAN NUSANTARA 29 OKTOBER 2017;
 39. PEKUBURAN SERDADU BELANDA PEUCUT KHERKHOF DI BANDA ACEH SEBAGAI SAKSI KEDAHSYATAN PERANG ACEH 11 NOVEMBER 2017;
 40. PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK KASUS DARUL ISLAM ACEH 17 NOVEMBER 2017;
 41. TUANKU HASYIM WALI NANGGROE YANG DILUPAKAN SEJARAH 19 NOVEMBER 2017;
 42. KOPRS MARSOSE SERDADU PRIBUMI PELAYAN RATU BELANDA 8 DESEMBER 2017;
 43. HIKAYAT-HIKAYAT DARI NEGERI ACEH 16 DESEMBER 2017;
 44. LEGENDA GAJAH PUTIH SEBAGAI ASAL NAMA KABUPATEN BENER MERIAH; 12 JANUARI 2018;
 45. SECANGKIR KOPI DARI ACEH; 22 JANUARI 2018;
 46. ACEH PUNGO (ACEH GILA); 8 FEBRUARI 2018;
 47. SIAPAKAH ORANG ACEH SEBENARNYA; 6 APRIL 2018;
 48. ORANG ACEH DALAM SEJARAH SUMATERA; 15 APRIL 2018;
 49. KETIKA IBNU BATTUTA MELAWAT SAMUDERA PASAI; 16 APRIL 2018;
 50. KISAH HIDUP LAKSAMANA MALAHAYATI; 18 APRIL 2018;
 51. PERANAN LEMBAGA TUHA PEUET DALAM MASYARAKAT ACEH PADA MASA LAMPAU; 5 MEI 2018;
 52. MENYINGKAP MAKNA SYAIR KUTINDHIENG SELAKU MANTRA SIHIR ACEH KUNO; 15 MEI 2018;
 53. SEJARAH KERAJAAN LAMURI; 24 JUNI 2018;
 54. KEBIJAKAN POLITIK ISLAM OLEH SNOUCK HURGRONJE SEBAGAI SARAN KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA UNTUK MENGHANCURKAN KEKUATAN ISLAM DI INDONESIA; 25 JUNI 2018;
 55. MASA DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU; 28 JULI 2018;
 56. EDISI KHUSUS SERI PAHLAWAN NASIONAL PRANGKO 100 TAHUN CUT NYAK DHIEN; 8 AGUSTUS 2018;
 57. MEMOAR PANGLIMA POLEM SEORANG PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN; 19 SEPTEMBER 2018;
 58. PUTROE PHANG JULUKAN DARI TENGKU KAMALIAH SEORANG PUTRI KESULTANAN PAHANG; 28 SEPTEMBER 2018;
 59. TEUKU NYAK ARIEF SEORANG YANG TULEN BERANI DAN LURUS SEBAGAI RENCONG ACEH DI VOLKSRAAD; 17 OKTOBER 2018;
Advertisements
Posted in Cuplikan Sejarah, Data dan Fakta, Literature | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

AGAR HIDUP LEBIH TERASA HIDUP

Agar hidup lebih hidup, seekor harimau (berbentuk lukisan) keluar dari piguranya.

AGAR HIDUP LEBIH TERASA HIDUP

Agar hidup lebih hidup, seharusnya kita tak perlu mempertakuti kematian, akan tetapi selayaknya yang kita takuti adalah tidak pernah berusaha memulai hidup. Ketika mati maka kita sampai pada sebuah titik konstan, stabil dan henti. Hidup bukanlah sesuatu yang ajeg, rapi jali dan nyaman. Tentu ada terpaan gelombang naik turun. Jika kehidupanmu dipenuhi pasang surut, itu artinya engkau hidup.

Memutar dan berputar, memperoleh cinta dan akhirnya kehilangan, tersenyum bahagia atau air mata kesedihan, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Kita semua pernah mengalami saat tertinggi dipuncak, tapi mungkin tak lama kemudian kita bisa saja berada pada titik terendah. Kehidupan dapat diibaratkan perjalanan kereta di pegunungan. Awalnya berjalan pelan, dijejali oleh berbagai kemungkinan yang harus dihadapi. Anehnya membawa naik untuk bangkit segera lagi setelah jatuh.

Kita bisa tertawa sampai kita terluka, mungkin juga pernah didalam hati kita menangis tanpa ingin diketahui siapapun, atau diam-diam pernah pula berharap ada hal yang ingin kita akhiri, dan segalanya usai. Tapi sayangnya kemalangan itu terus berlanjut.

Entah mengapa, kebanyakan dari kita berpikir bahwa keberhasilan itu sebanding dengan garis lurus keatas, sebenarnya tidak pernah ada kejadian yang seperti itu. Setiap orang yang kita kagumi sekalipun sebenarnya juga pernah merasakan naik dan turun dalam hidupnya.

Tahukah kamu? Setiap 7 sampai 15 tahun tubuh kita telah mengantikan seluruh sel-selnya. Bagian tubuh yang bekerja paling keras, adalah organ yang paling cepat berubah. Kamu bisa tak sadar seluruh permukaan kulit setiap 2 sampai 4 minggu telah tergantikan dengan yang baru. Sel-sel darah kita telah tergantikan setengahnya setiap tahun, bahkan hati kita telah memperbaharui setidaknya sekali setiap beberapa tahunnya.

Alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Kita selalu berubah, tapi mengapa kita ingin segalanya tetap sama? Duduk dalam zona nyaman dan tak menyadari jika sebuah hidup yang datar justru kita telah mati. Kehidupan nyata adalah pasang surut, karena kematian adalah sebuah garis datar. Setiap kali jika direnungi hal tersebut, maka selayaknya kita berusaha mengingat bahwa hidup itu selayaknya dinamis karena berhenti adalah kematian.

Dalam perjalanan hidup kita semua pasti pernah melewati senang dan sedih, tapi ingatlah selalu ada hari yang cerah setelah hujan deras. Akan ada kehilangan dan kebahagiaan, tapi selalu kita harus segera belajar untuk beranjak maju, dan maju lagi.

Jangan menghakimi kejadiannya, jangan coba menunda karena itu akan tetap berjalan. Besok pagi jika kau merasa sehat, maka kau lebih bahagia dari pada sejuta orang yang tidak bertahan hidup minggu ini. Ketika ada makanan ada dalam kulkasmu, sepatu di kakimu, pakaian di badan, sebuah tempat tidur yang nyaman, dan atap rumah untuk meneduhkan kepalamu maka kamu lebih kaya daripada 75 persen penduduk bumi. Dan jika kamu memiliki rekening di bank, uang di dompet, koin di celengan maka sesungguhnya kamu sebenarnya ada di 8 persen penduduk bumi terkaya.

Kita tidak akan pernah bisa menghindari fase naik dan turun dalam hidup, tapi mungkin kita bisa mengubah pola pandang dalam melihatnya. Karena ketika kita mengubah cara melihat sesuatu, maka apa yang kita lihat berubah. Di dalam sejarah, di luar surga, manusia harus siap kecewa, tapi kita bisa belajar mensyukuri apa yang fana.

Agar hidup lebih hidup, tetaplah hidup!

Beberapa artikel sejuk yang menyegarkan:

 1. Menjadi Seseorang; 27 Januari 2009;
 2. Duhai Diriku Mengapa Engkau Bersedih; 13 Mei 2009;
 3. Perjalanan ini; 18 Agustus 2009;
 4. Manusia; 18 Maret 2010;
 5. Pada Akhirnya Kita (Juga) Tak Paham; 19 Februari 2012;
 6. Cerita (Belum) Selesai; 29 Maret 2012;
 7. Musafir; 9 September 2012;
 8. Cinta Sebesar Cinta; 10 Mei 2014;
 9. Akhlak; 13 Agustus 2015;
 10. Belajar; 19 November 2015;
 11. Dimana Ada Cinta Disana Tuhan Ada; 7 September 2016;
 12. Kesucian; 26 Oktober 2016;
 13. Muhasabah; 5 Februari 2017;
 14. Pohon Kekekalan; 4 November 2017;
 15. Bacalah Ini Disaat Engkau Merasa Kalah; 28 Maret 2018;
Posted in Kolom, Pengembangan diri | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

TEUKU NYAK ARIEF SEORANG YANG TULEN BERANI DAN LURUS SEBAGAI RENCONG ACEH DI VOLKSRAAD

Teuku Nyak Arief dan istri, Jauhari.

TEUKU NYAK ARIEF SEORANG YANG TULEN BERANI DAN LURUS SEBAGAI RENCONG ACEH DI VOLKSRAAD

Teuku Nyak Arief Diberi Gelar Rencong Aceh

Teuku Nyak Arief, selaku Panglima Sagi XXVI, Aceh Besar (Tahun 1939).

Gelar Rencong Aceh, diberikan oleh beberapa surat kabar nasional kepada Teuku Nyak Arief, khususnya surat kabar terkenal di Hindia Belanda (Indonesia sekarang) kurun waktu 1920-an, harian ini dipimpin oleh wartawan terkenal Parada Harahap. Perjuangan Teuku Nyak Arief di Volksraad, sering diulas oleh surat kabar nasional yang terbit di Jakarta, Medan dan Semarang.

Apakah yang dimaksud Volksraad?

Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti “Dewan Rakyat”, adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte.

Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing: Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi.

Para pemimpin Indonesia yang menjadi anggota “Volksraad”. Mereka adalah; Atas: M.H. Thamrin, Dr. G.S.S.D. Ratulangi. Otto Kusuma Subrata. Bawah: Prabu Mangkunegara, T. Nyak Arif dan Dr. Todung Gelar Sutan Gunung Mulia.

Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya.

Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Sejarah Berdirinya Volksraad

Volksraad mulai tercetus sejak pecahnya Perang Dunia I (1914-1918) yang membawa pengaruh besar pada situasi kolonial di Indonesia yakni masa depan hubungan antara penjajah Belanda dengan daerah jajahannya. Aksi politik radikal yang dilancarkan oleh Indische Partij yang dipimpin oleh Douwes Dekker, Suwardi Suryadiningrat dan Cipto Mangunkusumo yang secara jelas menghendaki agar pemerintah kolonial diakhiri karena dianggap despotisme, telah ditindak keras oleh pemerintah Hindia Belanda. Para memimpin ditangkap, diasingkan dan organisasinya dibubarkan.

Sebaliknya organisasi moderat seperti Budi Utomo tetap dibiarkan berdiri, dan mendapat bantuan dari pemerintah Belanda. Budi Utomo kemudian dimasukkan dalam Indie Weerbaar (Ketahanan Hindia). Panitia Indie Weerbaar tahun 1916 mengirimkan perutusan ke negeri Belanda antara lain:

 1. Pangeran Aryo Kusumodiningrat (Prinsenbond);
 2. Raden Tumenggung Danusugondo (Regentenbond);
 3. Mas Ngebehi Dwijosewono (Budi Utomo);
 4. Abdul Muis (Serekat Islam);
 5. F. Looh (Perserikatan Minahasa);
 6. Rhemrev D. Van Hinloopen Labbertan.

Perutusan ini mengadakan dengan para pemimpin Belanda terkemuka. Menteri Jajahan Belanda kemudian membicarakan pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) untuk Hindia Belanda. Pada bulan Desember 1916 dibentuklah Undang-Undang Pembentukan Volksraad dan diberlakukan pada bulan Agustus 1917 dan pada bulan Mei 1918 sidang Volksraad pertama dibuka oleh Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum.

Para Wakil Aceh di Volksraad

Teuku Nyak Arief diusia 28 sebagai anggota Volksraad (Tahun 1927).

Bangsa-bangsa asli di Hindia Belanda sangat sedikit pada dewan ini, namun Volksraad merupakan salah satu wadah perjuangan rakyat Indonesia, termasuk Aceh. Dari tahun 1918-1920 Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Teuku Mohammad Tayeb dari Pereulak sebagai anggota Volksraad dari Aceh. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1927 Teuku Nyak Arief diangkat sebagai anggota Volksraad disamping tetap memegang jabatan Panglima Sagi XXVI Mukim di Aceh.

Teuku Nyak Arief diangkat atas usul Gubernur Belanda di Aceh, Edelheer Hens. Menurut Hens, Teuku Nyak Arief sangat mengenal penghidupan rakyat Aceh, sebagai pemimpin ia percaya diri, berani, jujur dan terus terang. Teuku Nyak Arief sendiri adalah seorang pemimpin Aceh yang gagah berani, kelihatan kecil, tapi pedas.

Ulasan Surat Kabar Bintang Timoer No. 107, 13 Mei 1927, Tahun II yang bertajuk : Teuku Nyak Arief Anak Aceh Tulen Berani dan Lurus

Surat kabar Bintang Timur memuat percakapan salah satu wartawannya Aneta, dengan Teuku Nyak Arief. “Percaya pada diri sendiri dan berani, jujur berterus terang. Itu adalah tabiat Aceh, yang kita percaya ada pada Teuku Nyak Arief, yang menjadi wakil dari bangsanya. Sebab itu Indonesier boleh nanti merasa bangga mempunya satu lid Aceh yang semacam itu.”

Rencong Aceh melambangkan sifat percaya pada diri sendiri dan berani, jujur berterus terang. Itu adalah tabiat Aceh.

Teuku Nyak Arief masuk fraksi nasional yang diketuai oleh Mohammad Husni Thamrin, beliau masuk fraksi ini sesuai dengan jiwanya. Ia tak hanya membela Aceh, tapi juga daerah lainnya. Suaranya sangat keras menentang pihak-pihak yang berjiwa kolonial. Itu terlihat jelas pada pidato-pidatonya pada dewan.

Teuku Nyak Arief selaku anggota Volksraad berteman akrab dengan para tokoh pergerakan nasional antara lain: Mohammad Husni Thamrin, M, Soengkono, Datuk Kayo, Kusumo Utoyo, Mochtar, Raden Panji Suroso dan lain-lain. Bahkan Mohammad Husni Thamrin dan M. Soengkono pernah berkunjung ke Aceh dan menemui Teuku Nyak Arief.

Teuku Nyak Arief sebagai Pembela Rakyat

Pendidikan pada masa kolonial Belanda sangatlah kurang, jumlah sekolah terlalu sedikit dibandingkan jumlah penduduk. Maka tampillah Taman Siswa dan Muhammadiyah sebagai pelopor pendidikan partikelir (swasta). Pemerintah Belanda merasa khawatir sehingga Gubernur Jenderal de Jonge mengeluarkan peraturan sekolah liar (Wilde Scholen Ordonantie) yang menganggap sekolah Taman Siswa dan Muhammadiyah sebagai sekolah liar.

Fraksi Nasional di Volksraad menentang peraturan ini sebagaimana rakyat Indonesia juga pada umumnya, meminta agar peraturan ini dicabut. Mohammad Husni Thamrin bahkan bermaksud keluar dari Volksraad apabila tuntutan ini gagal. Sementara di Aceh, Teuku Nyak Arief sebagai donator tetap sejak Taman Siswa berdiri sebagai donatur tetap dengan pengaruhnya berhasil membuat para pemimpin Aceh baik Uleebalang1) maupun ulama juga satu suara menentang peraturan tersebut. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda akhirnya mencabut peraturan tersebut pada tahun 1932.

Teuku Nyak Arief (X) selaku ketua Atjehsche Voetbal Bond.

Disamping pendidikan, Teuku Nyak Arief juga gemar olahraga sepakbola, pada bulan Desember 1935 diangkat sebagai Ketua Atjehsche Voetbal Bond2) mengantikan Teuku Hasan Dek.

Sebagai Panglima Sagi XXVI Mukim, Teuku Nyak Arief termasuk pegawai pemerintah Hindia Belanda meskipun begitu ia tidak takut pada Belanda. Ketika tahun 1932 diadakan acara pembukaan patung Van Heutsz3), ia memperlihatkan ketidaksetujuannya dengan tidak hadir.

Teuku Panglima Polem (XX), Teuku Nyak Arief (X) bersama beberapa tokoh Aceh di pantai Lhok Nga.

Teuku Nyak Arief juga kerap membela rakyat apabila dizalimi oleh aparat Kolonial. Setiap kali terjadi pertentangan dengan pejabat kolonial, Teuku Nyak Arief akan berkata keras, “Silahkan bunuh saja saya, biar tuan bebas melaksanakan rencana tuan-tuan!” Ia adalah tokoh yang terkanal di Aceh, terutama dikalangan Uleebalang, yang selalu memperhatikan nasib rakyat, sebagai pemimpin yang disegani oleh pemerintah Hindia Belanda sekalipun.

Nasab atau Garis Keturunan Teuku Nyak Arief

Teuku Nyak Arief sekeluarga.

Teuku Nyak Arief lahir 17 Juli 1899 di Ulee Lheu dan meninggal 4 Mei 1946 di Takengon, dikebumikan di Lamreueng, merupakan keturunan dari Sultan Aceh Darussalam, Sultan Muzaffar Syah bin Sultan Alauddin Inayat Syah. Ayahnya Teuku Nyak Banta Panglima Sagi XXVI Mukim, ibunya Cut Nyak Rayeuk.

Daftar Istilah dan Index:

 1. Uleebalang = Raja-raja kecil sebagai perpanjangan tangan Belanda. Beberapa merupakan warisan Kesultanan Aceh Darussalam, beberapa diangkat oleh Belanda;
 2. Atjehsche Voetbal Bond = Perkumpulan Sepakbola Aceh;
 3. Joannes Benedictus van Heutsz = Dikenal sebagai penakluk Aceh, sebagai Gubernur Aceh ia berhasil memadamkan perlawanan Teuku Umar (1899) dan menangkap Sultan Aceh terakhir, Tuanku Mohammad Daudsyah (1903). Gubernur Sipil dan Militer Aceh (1898-1904) kemudian dipromosi menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1904-1909);

Daftar Pustaka:

 1. Wikipedia; https://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad;
 2. Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif; Drs. Mardanas Safwan; Cetakan Pertama; tahun 1992; Penerbit Balai Pustaka; Jakarta;
 3. Rencong Aceh Perjuangan Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif; Drs. Jauhari Ishak; Penerbit Proyek Pengembangan Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Artikel-artikel tentang Aceh:

 1. KEBENARAN YANG SAMAR 28 FEBRUARI 2013;
 2. GAM CANTOI TIADA 30 MARET 2013;
 3. PERANG CUMBOK SEBUAH REVOLUSI SOSIAL DI ACEH (1946-1947) 18 JUNI 2013;
 4. TSUNAMI 26 DESEMBER 2015;
 5. PERADABAN TANPA TULISAN 25 FEBRUARI 2016;
 6. SURAT TENGKU CHIK DI TIRO KEPADA RESIDEN VAN LANGEN AGAR TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM PERANG ACEH MAKA BELANDA HARUS MEMELUK AGAMA ISLAM DI TAHUN 1885 4 NOVEMBER 2016;
 7. PARA PENYEBAR KEBOHONGAN 13 NOVEMBER 2016;
 8. MENGUNJUNGI RUMAH PAHLAWAN NASIONAL CUT MEUTIA 17 APRIL 2017;
 9. SAMUDERA PASAI SEBAGAI TITIK TOLAK ISLAM DI ASIA TENGGARA, SEBUAH UPAYA MELAWAN PSEUDO SEJARAH 24 APRIL 2017;
 10. EMAS, KAFIR DAN MAUT 20 APRIL 2017;
 11. MENGENAL LEBIH DEKAT POCUT BAREN 5 MEI 2017;
 12. OPERASI PENYERGAPAN BELANDA TERHADAP CUT MEUTIA 7 MEI 2017;
 13. MENGUNJUNGI PAMERAN BATU NISAN ACEH SEBAGAI WARISAN BUDAYA ISLAM DI ASIA TENGGARA 15 MEI 2017;
 14. KESULTANAN ACEH NEGARA BERDAULAT PERTAMA YANG MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK BELANDA DARI KERAJAAN SPANYOL DI TAHUN 1602 18 MEI 2017;
 15. SYARIAT ISLAM SIAPA TAKUT 6 JUNI 2017;
 16. SENJA DI MALAKA 14 JUNI 2017;
 17. KRITIK KEPADA SULTAN ISKANDAR MUDA 4 JULI 2017;
 18. HIKAYAT SUKU MANTE 5 JULI 2017;
 19. TEUKU NYAK MAKAM, PAHLAWAN ACEH TANPA KEPALA 30 JULI 2017;
 20. ASAL MUASAL BUDAYA KOPI DI ACEH 1 AGUSTUS 2017;
 21. MUSIBAH TENGGELAMNYA KMP GURITA 6 AGUSTUS 2017;
 22. PERANG ACEH, KISAH KEGAGALAN SNOUCK HURGRONJE 7 AGUSTUS 2017;
 23. ACEH DI MATA KOLONIALIS 8 AGUSTUS 2017;
 24. MELUKIS SEJARAH 10 AGUSTUS 2017;
 25. NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889-1936 14 AGUSTUS 2017;
 26. ACEH SEPANJANG ABAD 16 AGUSTUS 2017;
 27. PERANG DI JALAN ALLAH 30 AGUSTUS 2017;
 28. ACEH DAERAH MODAL 7 SEPTEMBER 2017;
 29. 59 TAHUN ACEH MERDEKA DI BAWAH PEMERINTAHAN RATU 12 SEPTEMBER 2017;
 30. KERAJAAN ACEH PADA JAMAN SULTAN ISKANDAR MUDA (1609-1636) 13 SEPTEMBER 2017;
 31. PERISTIWA KEMERDEKAAN DI ACEH 14 SEPTEMBER 2017;
 32. PASAI DALAM PERJALANAN SEJARAH 17 SEPTEMBER 2017;
 33. MATA UANG EMAS KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH 19 SEPTEMBER 2017;
 34. ATJEH MENDAKWA,SEBUAH BUKU YANG MENJADI SAKSI SEPAK TERJANG PARTAI KOMUNIS INDONESIA DI ACEH 21 SEPTEMBER 2017;
 35. MISI MENCARI MAKAM PARA SULTANAH ACEH 6 OKTOBER 2017;
 36. BERZIARAH KE MAKAM SULTANAH MALIKAH NAHRASYIYAH 8 OKTOBER 2017;
 37. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM APAKAH BAGUS UNTUK ACEH 15 OKTOBER 2017;
 38. AROMA MEMIKAT DARI DAPUR ACEH 16 OKTOBER 2017;
 39. TARIKH ACEH DAN NUSANTARA 29 OKTOBER 2017;
 40. PEKUBURAN SERDADU BELANDA PEUCUT KHERKHOF DI BANDA ACEH SEBAGAI SAKSI KEDAHSYATAN PERANG ACEH 11 NOVEMBER 2017;
 41. PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK KASUS DARUL ISLAM ACEH 17 NOVEMBER 2017;
 42. TUANKU HASYIM WALI NANGGROE YANG DILUPAKAN SEJARAH 19 NOVEMBER 2017;
 43. KOPRS MARSOSE SERDADU PRIBUMI PELAYAN RATU BELANDA 8 DESEMBER 2017;
 44. HIKAYAT-HIKAYAT DARI NEGERI ACEH 16 DESEMBER 2017;
 45. LEGENDA GAJAH PUTIH SEBAGAI ASAL NAMA KABUPATEN BENER MERIAH; 12 JANUARI 2018;
 46. SECANGKIR KOPI DARI ACEH; 22 JANUARI 2018;
 47. ACEH PUNGO (ACEH GILA); 8 FEBRUARI 2018;
 48. SIAPAKAH ORANG ACEH SEBENARNYA; 6 APRIL 2018;
 49. ORANG ACEH DALAM SEJARAH SUMATERA; 15 APRIL 2018;
 50. KETIKA IBNU BATTUTA MELAWAT SAMUDERA PASAI; 16 APRIL 2018;
 51. KISAH HIDUP LAKSAMANA MALAHAYATI; 18 APRIL 2018;
 52. PERANAN LEMBAGA TUHA PEUET DALAM MASYARAKAT ACEH PADA MASA LAMPAU; 5 MEI 2018;
 53. MENYINGKAP MAKNA SYAIR KUTINDHIENG SELAKU MANTRA SIHIR ACEH KUNO; 15 MEI 2018;
 54. SEJARAH KERAJAAN LAMURI; 24 JUNI 2018;
 55. KEBIJAKAN POLITIK ISLAM OLEH SNOUCK HURGRONJE SEBAGAI SARAN KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA UNTUK MENGHANCURKAN KEKUATAN ISLAM DI INDONESIA; 25 JUNI 2018;
 56. MASA DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU; 28 JULI 2018;
 57. EDISI KHUSUS SERI PAHLAWAN NASIONAL PRANGKO 100 TAHUN CUT NYAK DHIEN; 8 AGUSTUS 2018;
 58. MEMOAR PANGLIMA POLEM SEORANG PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN; 19 SEPTEMBER 2018;
 59. PUTROE PHANG JULUKAN DARI TENGKU KAMALIAH SEORANG PUTRI KESULTANAN PAHANG; 28 SEPTEMBER 2018;
Posted in Cuplikan Sejarah, Kolom | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

SOEHARTO AND HIS FAMILY WERE THE BIGGEST ROBBERS IN INDONESIA HISTORY

Soeharto and his family (Soeharto Inc.) has controlled and divided natural resources in Indonesia until now.

SOEHARTO AND HIS FAMILY WERE THE BIGGEST ROBBERS IN INDONESIA HISTORY

Soeharto and his family were the biggest “robbers” in Indonesian history. Transparency International (TI), an international institution that is widely known for its commitment to eradicate corruption, has named former President Soeharto the richest corruptor in the world. Suharto’s wealth from the results of corruption reached US $ 15-35 billion. The result of looting for 32 years in power in Indonesia since 1967.

translation in Indonesian

“Soeharto dan Keluarganya adalah “Perampok” terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Transparency International (TI), lembaga internasional yang dikenal luas dengan komitmennya memberantas korupsi, menobatkan bekas Presiden Soeharto sebagai koruptor paling kaya di dunia. Kekayaan Soeharto dari hasil korupsi mencapai US$ 15-35 miliar. Hasil penjarahan selama 32 tahun berkuasa di Indonesia sejak 1967.”

Related article / Artikel terkait dalam Bahasa Indonesia

 1. PENJARAHAN KEBUDAYAAN
 2. BUKU KESAYANGAN KAKEK DAN HAL-HAL YANG TIDAK DICATAT SEJARAH

Other historical related articles:

 1. THE HISTORY OF INDONESIAN POETRY; 6 April 2017;
 2. CUMBOK WAR, A SOCIAL REVOLUTION IN ACEH (1946-1947); 8 April 2017;
 3. CIVILIZATION WITHOUT WRITING; 13 April 2017;
 4. BEHIND THE SCENES MACHIAVELLI WROTE THE PRINCE; 23 April 2017;
 5. ACEH THE FIRST SOVEREIGN COUNTRY TO RECOGNIZING THE INDEPENDENCE OF THE NETHERLANDS; 27 April 2017;
 6. HISTORY OF SARONG; 20 May 2017;
 7. DUTCH RAID OPERATION AGAINST CUT MEUTIA (1910); 20 May 2017;
 8. SAMUDERA PASAI AS THE FIRST ISLAMIC KINGDOM IN SOUTHEAST ASIA; 6 June 2017;
 9. CONQUEST OF CULTURE; 15 June 2017;
 10. MANTE THE LOST PYGMY TRIBE; 13 July 2017;
 11. CIRCLE OF HATRED; 14 July 2017;
 12. HISTORICAL REPETITION; 15 July 2017;
 13. HOW TO TELL HISTORY; 14 August 2017;
 14. THE ORIGIN OF THE COFFEE CULTURE IN ACEH; 19 August 2017;
 15. THE UNTOLD STORY ABOUT HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF INDONESIA IN ACEH PROVINCE; 28 September 2017;
 16. PEUCUT KHERKOFF, ACEH-DUTCH WAR MONUMENT; 12 November 2017;
 17. THE PRICE OF FREEDOM; 5 December 2017;
 18. MARSOSE CORPS, THE DUTCH SPECIAL ARMY DURING ACEH WAR; 19 March 2018;
 19. ISLAMIC POLITICS BY SNOUCK HURGRONJE AS ADVICE TO DUTCH INDIES GOVERNMENT TO REDUCE ISLAM POWER IN INDONESIA; 9 July 2018;
 20. ACEHNESE IN SUMATRAN HISTORY; 6 September 2018;
Posted in Asal Usil, Cuplikan Sejarah, Data dan Fakta, History, International, Kolom, Mari Berpikir, Opini, Photography, Reportase, Story | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PUTROE PHANG JULUKAN DARI TENGKU KAMALIAH SEORANG PUTRI KESULTANAN PAHANG

PUTROE PHANG JULUKAN DARI TENGKU KAMALIAH SEORANG PUTRI KESULTANAN PAHANG

Tengku Kamaliah adalah seorang putri yang berasal dari Kesultanan Pahang di Semanjung Melayu (Negara Malaysia sekarang) yang menjadi permaisuri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dari Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian di Aceh dikenal dengan sebutan Putroe Phang. Setelah Putri Sendi Ratna Istana sebagai pemaisuri meninggal dunia, Sultan Iskandar Muda mempersunting putri jelita dari keluarga diraja Pahang.

Baca : Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda

Latar Belakang Keadaan Politik Negeri-Negeri Melayu dalam Persaingan Pengaruh Antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Kekuasaan Portugis di Malaka pada Abad ke-17

Kekuasaan Imperialisme Eropa yang pertama datang ke Asia Tenggara adalah Portugis, pada tahun 1511 menaklukkan Malaka. Portugis kemudian menaklukkan Samudera Pasai (1521) dan memperluas pengaruhnya di Selat Malaka. Akan tetapi dari Utara Sumatera muncul lawan sepadan Aceh Darussalam, konflik berlangsung ratusan tahun dan akhirnya Sultan Aceh terbesar Iskandar Muda lahir dan pertarungan kian dahsyat. Sebagaimana diceritakan dalam Sejarah Pahang1)

“Dalam bulan Juli 1613, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Raja Aceh yang masyhur gagah perkasanya itu, telah menghantar suatu angkatan perang laut yang besar datang menyerang dan mengalahkan Negeri Johor, Batu Sawar dan Kota Seberang. Bandar-bandar utama di Negeri Johor masa itu telah diduduki oleh orang-orang Aceh. Mengikut setengah sumber, Iskandar Muda sendiri mengepalakan Angkatan Perang Aceh yang menyerang Negeri Johor itu. Sultan Alauddin Riayat Syah III, adinda baginda Raja Abdullah serta Bendahara (Perdana Menteri) Johor Tun Sri Lanang dan beberapa ramai pengiring-pengiring Sultan Johor telah ditawan dan dibawa ke Negeri Aceh…”

Setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riayat Syah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka, maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali serta ditabalkan kembali sebagai Sultan Johor. Akan tetapi ternyata Sultan Alauddin Riayatsyah III ternyata berkhianat dan bekerjasama dengan Portugis untuk memperluas jajahan mereka di Semenanjung Melayu. Alauddin membantu Portugis untuk mengangkat Raja Bujang menjadi Raja Pahang. Raja Bujang sebelumnya adalah seorang pangeran Pahang yang telah bersumpah setia kepada Portugis.

Baca : Pengepungan Malaka oleh Aceh Darussalam

Maka, September 1615. Sultan Iskandar Muda menyerang Johor kembali dengan angkatan perang yang besar, Sultan Alauddin ditangkap dan dibawa (lagi) ke Aceh sampai meninggal. Serangan armada Aceh Darussalam dilanjutkan ke Pahang  sebagaimana yang dituliskan oleh Haji Buyong Adil:

“Oleh sebab orang Portugis telah menolong Sultan Johor menaikkan Raja Bujang menduduki Kerajaan Negeri Pahang, pada tahun 1617 Sultan Aceh telah mengeluarkan Angkatan Perang Aceh menyerang Negeri Pahang dan laskar-laskar Aceh yang datang itu telah membinasakan daerah di Negeri Pahang. Raja Bujang melarikan diri, sementara ayah mertuanya, Raja Ahmad, dan putranya yang bermana Raja Mughal serta 10.000 rakyat negeri Pahang ditawan ditahan dan dibawa ke Negeri Aceh. Seorang pitri dari keluarga diraja Pahang, yang bernama Putri Kamaliah, juga turut dibawa ke Aceh, yang kemudian diperistri oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, dan Putri Pahang itu termasyur dalam sejarah Aceh karena kebijaksanaannya dan disebut oleh orang-orang Aceh Putroe Phang…”

Peran Putroe Phang dalam Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam

Tengku Kamaliah adalah seorang putri yang berasal dari Kesultanan Pahang di Semanjung Melayu (Negara Malaysia sekarang) yang menjadi permaisuri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dari Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian di Aceh dikenal dengan sebutan Putroe Phang.

Putri Pahang dalam istana Darud Dunia tidak hanya sebagai Permaisuri, juga menjadi penasehat bagi suaminya Sultan Iskandar Muda. Salah satunya nasehatnya adalah pembentukan Majelis Syura (Parlemen) yang beranggotakan 73 orang sebagai perwakilan penduduk dalam kerajaan Aceh2). Sebagai penghormatan kepada Putroe Phang sebuah Hadih Maja (Kata-kata berhikmat) yang berbunyi:

Adat bak Poteu Meureuhom,

Hukom bak Syiah Kuala,

Kanun bak Putroe Phang,

Reusam bak Laksamana,

Hukom ngon adat lagee zat ngon sifuet,

Hadih Maja ini adalah ajaran tentang pembagian kekuasaan dalam kerajaan Aceh Darussalam3), yang bermakna:

 1. Kekuasaan eksekutif berupa kekuasaan politik/adat berada di tangan Sultan sebagai Kepala Pemerintahan. Sultan Iskandar Muda menciptakan sistem ini, maka dibangsakan kepadanya (Poteu Meureuhom);
 2. Kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada di tangan ulama. Syekh Abdurrauf Syiah Kuala merupakan seorang ahli hukum dan Kadi Malikul Adil yang paling menonjol, maka pelaksanaan yudikatif ini dibangsakan kepadanya;
 3. Kekuasaan legislatif atau pembuatan undang-undang dibangsakan kepada Putroe Phang karena ia yang memberi nasehat untuk membentuk Majelis Syura (Parlemen);
 4. Peraturan keprotokolan atau reusam berada di tangan Laksamana sebagai Panglima Angkatan Perang Aceh dibangsakan kepada Laksamana Malahayati;
 5. Baris kelima adalah sintesis dari silogisme empat baris sebelumnya, yaitu: Dalam keadaan bagaimanapun, adat, kanun, dan reusam tidak boleh dipisahlan dari hukum/ajaran Islam sebagai penuntun jalan setiap orang yang memegang kekuasaan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Hadih Maja ini menjadi falsafah hidup orang Aceh. Sultan Iskandar Muda, Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, Putri Pahang dan Laksamana Malahayati adalah teladan bagi orang-orang Aceh. Kita melihat dalam Hadih Maja ini menyebutkan empat nama, dua laki-laki dan dua perempuan menunjukkan bahwa Islam sebagai dasar kerajaaan, Al-Quran dan Hadist menjadi sumber hukum memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memegang jabatan apa saja dalam kerajaan, diakui sepenuhnya.

Sejarah Aceh mencatat nama-nama perempuan yang memainkan peranan penting di tanah Aceh, banyak tokoh besar perempuan, baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai pahlawan dalam peperangan.  Itu karena berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadist-hadist nabawi di Kesultanan Aceh Darussalam memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka :

 1. Haji Buyong Adil; Sejarah Pahang; Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka; 1972;
 2. Die Meulek; Kanun Al Asyi; Koleksi Naskah Tua Perpustakaan A. Hasjmy;
 3. Hasjmy; Wanita Aceh Sebagai Negarawan dan Panglima Perang; Jakarta; Penerbit Bulan Bintang; 1996:

Artikel-artikel tentang Aceh:

 1. FILOSOFI GOB 10 OKTOBER 2011;
 2. KEBENARAN YANG SAMAR 28 FEBRUARI 2013;
 3. GAM CANTOI TIADA 30 MARET 2013;
 4. PERANG CUMBOK SEBUAH REVOLUSI SOSIAL DI ACEH (1946-1947) 18 JUNI 2013;
 5. TSUNAMI 26 DESEMBER 2015;
 6. PERADABAN TANPA TULISAN 25 FEBRUARI 2016;
 7. SURAT TENGKU CHIK DI TIRO KEPADA RESIDEN VAN LANGEN AGAR TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM PERANG ACEH MAKA BELANDA HARUS MEMELUK AGAMA ISLAM DI TAHUN 1885 4 NOVEMBER 2016;
 8. PARA PENYEBAR KEBOHONGAN 13 NOVEMBER 2016;
 9. MENGUNJUNGI RUMAH PAHLAWAN NASIONAL CUT MEUTIA 17 APRIL 2017;
 10. SAMUDERA PASAI SEBAGAI TITIK TOLAK ISLAM DI ASIA TENGGARA, SEBUAH UPAYA MELAWAN PSEUDO SEJARAH 24 APRIL 2017;
 11. EMAS, KAFIR DAN MAUT 20 APRIL 2017;
 12. MENGENAL LEBIH DEKAT POCUT BAREN 5 MEI 2017;
 13. OPERASI PENYERGAPAN BELANDA TERHADAP CUT MEUTIA 7 MEI 2017;
 14. MENGUNJUNGI PAMERAN BATU NISAN ACEH SEBAGAI WARISAN BUDAYA ISLAM DI ASIA TENGGARA 15 MEI 2017;
 15. KESULTANAN ACEH NEGARA BERDAULAT PERTAMA YANG MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK BELANDA DARI KERAJAAN SPANYOL DI TAHUN 1602 18 MEI 2017;
 16. SYARIAT ISLAM SIAPA TAKUT 6 JUNI 2017;
 17. SENJA DI MALAKA 14 JUNI 2017;
 18. KRITIK KEPADA SULTAN ISKANDAR MUDA 4 JULI 2017;
 19. HIKAYAT SUKU MANTE 5 JULI 2017;
 20. TEUKU NYAK MAKAM, PAHLAWAN ACEH TANPA KEPALA 30 JULI 2017;
 21. ASAL MUASAL BUDAYA KOPI DI ACEH 1 AGUSTUS 2017;
 22. MUSIBAH TENGGELAMNYA KMP GURITA 6 AGUSTUS 2017;
 23. PERANG ACEH, KISAH KEGAGALAN SNOUCK HURGRONJE 7 AGUSTUS 2017;
 24. ACEH DI MATA KOLONIALIS 8 AGUSTUS 2017;
 25. MELUKIS SEJARAH 10 AGUSTUS 2017;
 26. NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889-1936 14 AGUSTUS 2017;
 27. ACEH SEPANJANG ABAD 16 AGUSTUS 2017;
 28. PERANG DI JALAN ALLAH 30 AGUSTUS 2017;
 29. ACEH DAERAH MODAL 7 SEPTEMBER 2017;
 30. 59 TAHUN ACEH MERDEKA DI BAWAH PEMERINTAHAN RATU 12 SEPTEMBER 2017;
 31. KERAJAAN ACEH PADA JAMAN SULTAN ISKANDAR MUDA (1609-1636) 13 SEPTEMBER 2017;
 32. PERISTIWA KEMERDEKAAN DI ACEH 14 SEPTEMBER 2017;
 33. PASAI DALAM PERJALANAN SEJARAH 17 SEPTEMBER 2017;
 34. MATA UANG EMAS KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH 19 SEPTEMBER 2017;
 35. ATJEH MENDAKWA,SEBUAH BUKU YANG MENJADI SAKSI SEPAK TERJANG PARTAI KOMUNIS INDONESIA DI ACEH 21 SEPTEMBER 2017;
 36. MISI MENCARI MAKAM PARA SULTANAH ACEH 6 OKTOBER 2017;
 37. BERZIARAH KE MAKAM SULTANAH MALIKAH NAHRASYIYAH 8 OKTOBER 2017;
 38. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM APAKAH BAGUS UNTUK ACEH 15 OKTOBER 2017;
 39. AROMA MEMIKAT DARI DAPUR ACEH 16 OKTOBER 2017;
 40. TARIKH ACEH DAN NUSANTARA 29 OKTOBER 2017;
 41. PEKUBURAN SERDADU BELANDA PEUCUT KHERKHOF DI BANDA ACEH SEBAGAI SAKSI KEDAHSYATAN PERANG ACEH 11 NOVEMBER 2017;
 42. PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK KASUS DARUL ISLAM ACEH 17 NOVEMBER 2017;
 43. TUANKU HASYIM WALI NANGGROE YANG DILUPAKAN SEJARAH 19 NOVEMBER 2017;
 44. KOPRS MARSOSE SERDADU PRIBUMI PELAYAN RATU BELANDA 8 DESEMBER 2017;
 45. HIKAYAT-HIKAYAT DARI NEGERI ACEH 16 DESEMBER 2017;
 46. LEGENDA GAJAH PUTIH SEBAGAI ASAL NAMA KABUPATEN BENER MERIAH; 12 JANUARI 2018;
 47. SECANGKIR KOPI DARI ACEH; 22 JANUARI 2018;
 48. ACEH PUNGO (ACEH GILA); 8 FEBRUARI 2018;
 49. SIAPAKAH ORANG ACEH SEBENARNYA; 6 APRIL 2018;
 50. ORANG ACEH DALAM SEJARAH SUMATERA; 15 APRIL 2018;
 51. KETIKA IBNU BATTUTA MELAWAT SAMUDERA PASAI; 16 APRIL 2018;
 52. KISAH HIDUP LAKSAMANA MALAHAYATI; 18 APRIL 2018;
 53. PERANAN LEMBAGA TUHA PEUET DALAM MASYARAKAT ACEH PADA MASA LAMPAU; 5 MEI 2018;
 54. MENYINGKAP MAKNA SYAIR KUTINDHIENG SELAKU MANTRA SIHIR ACEH KUNO; 15 MEI 2018;
 55. SEJARAH KERAJAAN LAMURI; 24 JUNI 2018;
 56. KEBIJAKAN POLITIK ISLAM OLEH SNOUCK HURGRONJE SEBAGAI SARAN KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA UNTUK MENGHANCURKAN KEKUATAN ISLAM DI INDONESIA; 25 JUNI 2018;
 57. MASA DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU; 28 JULI 2018;
 58. EDISI KHUSUS SERI PAHLAWAN NASIONAL PRANGKO 100 TAHUN CUT NYAK DHIEN; 8 AGUSTUS 2018;
 59. MEMOAR PANGLIMA POLEM SEORANG PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN; 19 SEPTEMBER 2018;
Posted in Cuplikan Sejarah, Kisah-Kisah, Opini | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

MEMOAR PANGLIMA POLEM CATATAN SEORANG PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN INDONESIA

MEMOAR PANGLIMA POLEM CATATAN SEORANG PEJUANG PERINTIS KEMERDEKAAN INDONESIA

Memoar Panglima Polem berjumlah 60 halaman Teuku Muhammad Ali Panglima Polem menceritakan catatan pengalaman perjuangannya dalam menegakkan perjuangan rakyat Aceh melawan kolonial Belanda. Catatan yang diberi judul “Memoir” ditulis sendiri oleh Panglima Polem berdasarkan pengalaman “Yang saya kerjakan, yang saya lihat, yang saya dengar ataupun berdasarkan laporan-laporan di masa-masa yang lampau.” Diselesaikan di Kutaradja (Banda Aceh Sekarang) pada 17 Agustus 1972 dan diterbitkan dalam bentuk stensil oleh penerbit Alhambra.

Memoir (Tjatatan) T.M.A Panglima Polim disusun oleh: T.M.A Panglima Polim diterbitkan oleh ALHAMBRA. Sebagai persembahan untuk diketahui oleh generasi muda sekarang dan yang akan datang.

Free download e-book MEMOAR PANGLIMA POLEM

Memoir (Tjatatan) T.M.A Panglima Polim disusun oleh: T.M.A Panglima Polim diterbitkan oleh ALHAMBRA.

Siapa Panglima Polem?

Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, Panglima Polem merupakan jabatan Panglima Sagoe XXII Mukim (Aceh Besar bagian pengunungan) dengan gelar tambahan Sri Muda Setia Perkasa. Inti Kesultanan Aceh adalah Aceh Besar yang terdiri dari 3 Mukim besar (daerah otonom). Sagoe Mukim XXVI bergelar Sri Imam Muda terletak sebelah kanan ibu kota, dan sebelah kiri Sagoe Mukim XXV bergelar Setia Ulama. Sagoe XXII sendiri memiliki wilayah Selatan ibu kota sampai lembah Seulawah. Masing-masing Panglima Sagoe tersebut membawahi para Uleebalang, Imeum Mukin dan keuchik hanya Sagoe Mukim XXII saja yang berhak memiliki gelar Panglima Polem.

Sebutan Panglima Polem bukanlah nama asli dari tokoh yang bersangkutan, tetap merupakan gelar kehormatan yang dinobatkan karena kebangsawanan sekaligus karena jabatan seseorang. Dalam sejarah Aceh, gelar Panglima Polem selalu diikuti oleh nama lain sebagai nama asli dari tokoh yang bersangkutan.

Panglima Polem pertama adalah anak kandung dari Sultan Aceh terbesar, Sultan Iskandar Muda dari seorang selir dari Abbysinia. Sesuai wasiat Sultan Iskandar Muda, Panglima Polem tidak diizinkan naik tahta Kesultanan Aceh Darussalam namun diminta menjadi pejabat yang melantik Sultan Aceh yang akan menjabat.

Silsilah Teuku Muhammad Ali Panglima Polem

Ayah kandung dari penulis Memoir, Teuku Muhammad Ali Panglima Polim. Panglima Polim IX atau bernama lengkap Teuku Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Daud adalah seorang panglima Aceh. Setelah pengangkatannya sebagai Panglima dia kemudian mewarisi gelar Teuku Panglima Polim Sri Muda Perkasa Wazirul Azmi adalah seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia.

Teuku Muhammad Ali adalah Panglima Polem X. Ayahnya adalah Teuku Panglima Polem Muhammad Daud (Panglima Polem IX) yang juga dikenal sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan ibu salah satu puteri Tuanku Hasyim Bangtamuda, Wali Sultan Aceh terakhir Tuanku Muhammad Daudsyah. Kakeknya adalah Raja Kuala (Panglima Polem VIII) yang wafat tahun 1891. Buyutnya adalah Cut Banta (Panglima Polem VII hidup 1845-1879), bahkan jika ditarik garis lurus maka silsilahnya akan sampai kepada Sultan Iskandar Muda.

Peranan T.M.A Panglima Polem dalam kemerdekaan Indonesia

T.M.A Panglima Polem adalah sosok pelaku sejarah yang terlibat ketika Aceh menyelamatkan kemerdekaan Indonesia pada awal proklamasi. Tidak hanya setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Tapi jauh sebelum itu TMA Panglima Polem pernah berikrar seperti tertulis dalam catatan Memoirnya.

Pada suatu hari saya (T.M.A Panglima Polem) bersama T. Nyak Arif, Tjut Hasan, T. Ahmad Djeunieb, T. Djohan Meuraksa dan Tgk. Ali Keurukon dalam suatu permufakatan mengucapkan ikrar bersama dengan sumpah, kami berjanji jika ada kesempatan akan melawan penjajahan Belanda. Ternyata, kesempatan itu datang pada tahun 1942.  Keadaan kekuasaan Belanda saat itu semakin genting akibat Perang Dunia II, termasuk di Aceh. Maka tanggal 24 Pebruari 1942, T.M.A Panglima Polem memimpin sebuah gerakan melawan Belanda di Seulimum, Aceh Besar.

Sebelum penyerangan dilakukan, T.M.A Panglima Polem sempat memberikan pidato singkat kepada rakyat Seulimum yang akan ikut dalam gerakan pemberontakan terhadap Belanda. “Pemberotakan ini adalah pemberontakan perang mengusir Belanda musuh kita, dan ini adalah perang suci. Oleh sebab itu dalam perang ini perlu dijaga norma-norma kesopanan menurut petunjuk agama, jangan melewati batas, jangan membunuh wanita, anak-anak dan orang tua,” kata T.M.A Panglima Polem dalam pidatonya ketika itu.

Maka tepatnya tengah malam 24 Pebruari 1942 penyerangan dilakukan, Belanda kalang kabut, seorang Controleur Belanda bernama Tigelman yang bertugas di Seulimum terbunuh dalam pemberontakan itu. Keesokan harinya langsung tersiar berita keseluruh Aceh bahwa T.M.A Panglima Polem sudah melakukan pemberontakan terhadap Belanda di Seulimum, Aceh Besar. Maka berontaklah seluruh Mukim XXII termasuk Padangtiji disusul oleh Mukim XXV dibawah pimpinan T. Nyak Arief (Kelak Residen pertama Aceh) lalu disusul oleh Uleebalang Lageun (Calang) T. Sabi. Seluruh rakyat menjadi turut sehingga Belanda panik.

Berita itu sekaligus membuat Belanda marah di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Saat itu Belanda langsung mengirimkan seorang pimpinannya Mayor Palmer Van de Broek ke Seulimum untuk memburu Panglima Polem. Semua Uleebalang XXII Mukim dikumpulkan Mayor Palmer di Seulimum. Di hadapan semua Uleebalang XXII Mukim itu Mayor Palmer Van de Broek berkata: “Kalau T.M.A Panglima Polem dapat ditangkap tidak akan ditembak, tetapi bawa ia ke Seulimum untuk disalib dan dipertontonkan kepada seluruh ahli familinya dan semua rakyat dalam XXII Mukim.

Saat itu Van de Broek juga mengatakan, bagi siapa yang dapat menangkap Tjut Nyak Bunsu (istri T.M.A Panglima Polem) akan diberi hadiah Fl. 25.000,-. “Saya di sini pengganti Tuhan, pengganti Nabi Muhammad, Controleur dan panglima sagi,” kata Mayor Palman Van de Broek dengan penuh kemarahan akibat pemberontakan yang dilakukan TMA Panglima Polem di Seulimum ketika itu.

Sebagai putra bangsa yang setia pada perjuangan kemerdekaan T.M.A Panglima Polem juga tak tinggal diam pada masa pendudukan Jepang di Aceh. Meskipun posisinya sebagai Kosai Kyokutyo (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) Pemerintahan Jepang waktu itu, T.M.A Panglima Polem tatap saja berjuang memonitor perkembangan perjuangan kemerdekaan.

Teuku Panglima Polem Muhammad Ali (XX), Teuku Nyak Arief (X) bersama beberapa tokoh Aceh di pantai Lhok Nga.

Sampai suatu hari tepatnya 23 Agustus 1945, T.M.A Panglima Polem bersama T. Nyak Arief dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dipanggil Tyokang (Kepala Pemerintahan Sipil Jepang untuk Aceh) memberi tahu bahwa Jepang sedang berdamai dengan sekutu, karena dijatuhkannya bom atom di Hirosima. Dari pemberitahuan itu T.M.A Panglima Polem, T. Nyak Arif dan Tgk. Daud Beureueh tahu bahwa Jepang sudah kalah perang.

Berita membuat Panglima Polem dan T. Nyak Arif panik. Apalagi saat itu berkembang desas-desus ada kelompok yang telah membentuk Comite van Ontvangst untuk menyambut kedatangan Belanda kembali di Aceh. Untung segera tersiar kabar bahwa Indonesia telah diproklamirkan kemerdekaannya oleh Sukarno-Hatta di Jakarta. Berita proklamasi itu semula diterima oleh seorang pegawai Indonesia pada Jawatan Perhubungan Tentara Jepang, Radjalis yang kemudian diteruskan kepada saudara Haji Djamin pegawai Pos Kutaraja untuk disampaikan kepada T. Nyak Arief.

Sumpah Setia T.M.A Panglima Polem dan para pembesar Aceh Kepada Republik Indonesia

Saat itu, T. Nyak Arief besama TMA Panglima Polem langsung mengambil inisiatif memanggil orang-orang penting di Aceh untuk bersumpah setia kepada Negera Republik Indonesia.

T.M.A Panglima Polem dalam buku Memoirnya menceritakan, sumpah setia terhadap negera Republik Indonesia ini mula-mula diucapkan T. Nyak Arief, setelah itu saya T.M.A Panglima Polem yang kemudian diteruskan oleh semua yang hadir termasuk Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Sedangkan yang menjadi juru sumpah saat itu adalah Tgk. Syeh Saman Siron.

Setelah itu, berdasarkan hasil mufakat T. Nyak Arief diangkat menjadi Residen dan T.M.A Panglima Polem sebagai asisten Residen untuk menaikan Bendera Merah Putih di depan kantornya. Setelah itu penaikan Bendera Merah Putih ini dilanjutkan ke kantor pusat pemerintahan Tyokang yang bermarkas di komplek (baperis sekarang).

Namun penaikan bendera Merah Putih di depan kantor Tyokang, setelah dinaikkan bendera Indonesia ini diturunkan kembali oleh Jepang. T. Nyak Arief bersama T.M.A Panglima Polem sangat marah. T. Nyak Arief dengan memegang pistol bersama rombongannya kembali ke kantor pusat pemerintahan untuk menaikkan bendera Indonesia kembali halaman kantor itu. T. Nyak Arief mengancam dengan memerintahkan kepada Polisi Istimewa, siapa yang berani menurunkan lagi bendera Merah Putih ini tembak mati mereka, perintah T. Nyak Arief.

Maka berkibarlah Sang Merah Putih untuk pertama kalinya di Aceh dari siang hingga malam hari sebagai lambang cinta dan kesetiaan Aceh terhadap Republik Indonesia.

Peranan T.M.A Panglima Polem dan rakyat Aceh pada masa-masa genting Republik Indonesia

Kesetiaan Aceh yang diberikan untuk Indonesia ternyata tidak hanya sebatas ikrar tokoh-tokoh perjuangan yang bersumpah akan menyelamatkan Indonesia dari musuh-musuh penjajahan. Setelah Indonesia memproklamirkan diri sebagai sebuah nagara yang merdeka, Indonesia tidak segan-segan menyampaikan kesulitannya kepada Aceh. Seperti seorang anak yang tidak segan segan meminta bantuan kepada orang tuanya.

Ketika Presiden Sukarno berkunjung ke Aceh bulan Juni 1948, Sukarno atas nama rakyat Indonesia dalam sebuah pidato jamuan malam di Hotel Aceh dengan sejumlah pengusaha Aceh, waktu itu GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh), Presiden Sukarno tidak segan-segan meminta rakyar Aceh untuk dapat membelikan sebuah pesawat udara untuk kepentingan pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. “Saya belum mau makan malam sebelum ada jawaban pasti ‘ya’ atau ‘tidak’ dari saudara-saudara,” kata Presiden Sukarno diakhir pidatonya malam itu. Maksudnya, Sukarno ingin sebuah jawaban yang jelas dari rakyat Aceh untuk menyanggupi memberikan sebuah pesawat udara untuk kepentingan perjuangan Indonesia yang baru merdeka.

Dalam hal ini lagi-lagi T.M.A Panglima Polem diuji kesetiannya kepada Republik Indonesia. Tanpa basa-basi atas nama GASIDA T.M.A Panglima Polem mengabulkan permintaan Presiden Sukarno untuk menyumbangkan sebuah pesawat terbang kepada pemerintah Republik Indonesia.

Harga sebuah kapal terbang jenis Dakota (bekas pakai) waktu itu sekitar 120.000 Dolar Malaysia. Kalau dengan harga emas sebanyak 25 Kg emas. Lalu dibentuklah panitia pembelian pesawat terbang itu oleh GASIDA, T.M.A Panglima Polem dipercayakan untuk mengetuai panitia pembelian pesawat tersebut.

Pesawat “Seulawah 02″ sumbangan rakyat Aceh, sekarang rangkanya dijadikan monumen di lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

Beberapa hari setelah itu T.M.A Panglima Polem menemui Residen Aceh untuk membicarakan teknis penyerahan pesawat itu secara simbolis kepada pemerintah Republik Indonesia. Karena setianya rakyat Aceh kepada Republik, pesawat yang diminta Sukarno tidak hanya satu yang disumbangkan, tapi dua pesawat sekaligus. Yang satu pesawat sumbangan dari GASIDA, yang satu lagi sumbangan dari seluruh rakyat Aceh. Dua pesawat hasil sumbangan Aceh kepada Republik Indonesia ini kemudian diberinama “Seulawah 01″ dan “Seulawah 02″. Dua pesawat inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya perusahaan penerbangan Garuda Indonesia.

Fitnah Keji Jenderal A.H Nasution kepada T.M.A Panglima Polem

Meskipun T.M.A Panglima Polem salah seorang putra bangsa Indonesia terbaik di Aceh yang telah mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau difitnah terlibat pemberontakan D.I/T.I.I dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara Republik tercinta, penjara negara yang ia perjuangkan kemerdekaannya. T.M.A Panglima Polem diringkus dalam tahanan Cipinang, Jakarta, atas Surat Perintah Penguasa Perang A.H. Nasution tahun 1958. Padahal T.M.A Panglima Polem saat itu masih menjabat sebagai penasehat khusus Dr. Idham Khalid, Wakil Perdana Menteri II Bidang Keamanan Republik Indonesia.

Penghinaan oleh seorang pegawai Kepala Seksi pada Biro Kepegawaian pada Kementerian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bernama Suparko kepada T.M.A Panglima Polem.

Ketika D.I/T.I.I dan Permesta di Aceh berakhir pemerintah Republik Indonesia memberikan amnesti umum kepada para pegawai yang dianggap memberontak dapat kembali kepada kedudukan terakhir sebelum pemberontakan.

Kepada T.M.A Panglima Polem memberikan keterangan “tidak pernah memberontak kepada Pemerintah R.I.” Suparko lantas bertanya: “Jadi Saudara tidak turut memberontak?” Dengan tegas dan bangga T.M.A Panglima Polem menjawab “tidak.” Kemudian Suparko mengatakan karena T.M.A Panglima Polem tidak dapat diangkat kembali karena “Tidak turut memberontak” dan tidak berhak atas pensiun. Penjelasan dan penghinaan yang memanaskan hati ini tidak membuat T.M.A Panglima Polem kehilangan ketenangan, ia meninggalkan ruang Kepala Seksi Sumatera/Nusa Tenggara itu dengan kepala dingin.

Akhir hidup dari T.M.A Panglima Polem Menurut Para Sahabat dan Kesaksian Pelaku Sejarah

Memang bak kata pepatah, untung tak dapat diraih, nasib tak dapat ditolak. Hari tua T.M.A Panglima Polem sangat memilukan. la jatuh dalam kemiskinan setelah hampir seluruh hartanya dihabiskan untuk kepentingan perjuangan dalam mewujudkan impiannya menuju Indonesia merdeka.

Di tengah duka nestapa itulah T.M.A Panglima Polem menghembuskan nafas terakhir, kembali kehadhirat Ilahi Rabbi, 6 Januari 1974. Sungguh sebuah kesetiaan pengabdian yang diberikan kepada negara, tapi kesetiaan T.M.A Panglima Polem terhadap negara yang ia perjuangkan kemerdekaannya, dinafikan oleh negaranya sendiri.

Penutup Memoir oleh T.M.A Panglima Polem

“Saya senantiasa bersyukur disamping telah ikut berjuang dengan teman-teman-teman sejak puluhan tahun dalam berbagai bidang masih diberi kesempatan oleh Allah S.W.T dalam alam merdeka ini untuk mengisi kemerdekaan yang tercapai itu.

Mudah-mudahan dengan adanya kesibukan masing-masing kita dapat melupakan pengalaman-pengalaman yang pahit, menghilangkan sentimen-sentimen pribadi dan golongan, permusuhan-permusuhan, fitnah dan sebaliknya mari kita pupuk rasa persaudaraan, persatuan yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan dan kesejahteraan.” T.M.A Panglima Polem, Kutaradja, 17 Agustus 1972.

Artikel-artikel tentang Aceh:

 1. TEUKU UMAR PAHLAWAN 11 FEBRUARI 2011;
 2. FILOSOFI GOB 10 OKTOBER 2011;
 3. KEBENARAN YANG SAMAR 28 FEBRUARI 2013;
 4. GAM CANTOI TIADA 30 MARET 2013;
 5. PERANG CUMBOK SEBUAH REVOLUSI SOSIAL DI ACEH (1946-1947) 18 JUNI 2013;
 6. TSUNAMI 26 DESEMBER 2015;
 7. PERADABAN TANPA TULISAN 25 FEBRUARI 2016;
 8. SURAT TENGKU CHIK DI TIRO KEPADA RESIDEN VAN LANGEN AGAR TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM PERANG ACEH MAKA BELANDA HARUS MEMELUK AGAMA ISLAM DI TAHUN 1885 4 NOVEMBER 2016;
 9. PARA PENYEBAR KEBOHONGAN 13 NOVEMBER 2016;
 10. MENGUNJUNGI RUMAH PAHLAWAN NASIONAL CUT MEUTIA 17 APRIL 2017;
 11. SAMUDERA PASAI SEBAGAI TITIK TOLAK ISLAM DI ASIA TENGGARA, SEBUAH UPAYA MELAWAN PSEUDO SEJARAH 24 APRIL 2017;
 12. EMAS, KAFIR DAN MAUT 20 APRIL 2017;
 13. MENGENAL LEBIH DEKAT POCUT BAREN 5 MEI 2017;
 14. OPERASI PENYERGAPAN BELANDA TERHADAP CUT MEUTIA 7 MEI 2017;
 15. MENGUNJUNGI PAMERAN BATU NISAN ACEH SEBAGAI WARISAN BUDAYA ISLAM DI ASIA TENGGARA 15 MEI 2017;
 16. KESULTANAN ACEH NEGARA BERDAULAT PERTAMA YANG MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK BELANDA DARI KERAJAAN SPANYOL DI TAHUN 1602 18 MEI 2017;
 17. SYARIAT ISLAM SIAPA TAKUT 6 JUNI 2017;
 18. SENJA DI MALAKA 14 JUNI 2017;
 19. KRITIK KEPADA SULTAN ISKANDAR MUDA 4 JULI 2017;
 20. HIKAYAT SUKU MANTE 5 JULI 2017;
 21. TEUKU NYAK MAKAM, PAHLAWAN ACEH TANPA KEPALA 30 JULI 2017;
 22. ASAL MUASAL BUDAYA KOPI DI ACEH 1 AGUSTUS 2017;
 23. MUSIBAH TENGGELAMNYA KMP GURITA 6 AGUSTUS 2017;
 24. PERANG ACEH, KISAH KEGAGALAN SNOUCK HURGRONJE 7 AGUSTUS 2017;
 25. ACEH DI MATA KOLONIALIS 8 AGUSTUS 2017;
 26. MELUKIS SEJARAH 10 AGUSTUS 2017;
 27. NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889-1936 14 AGUSTUS 2017;
 28. ACEH SEPANJANG ABAD 16 AGUSTUS 2017;
 29. PERANG DI JALAN ALLAH 30 AGUSTUS 2017;
 30. ACEH DAERAH MODAL 7 SEPTEMBER 2017;
 31. 59 TAHUN ACEH MERDEKA DI BAWAH PEMERINTAHAN RATU 12 SEPTEMBER 2017;
 32. KERAJAAN ACEH PADA JAMAN SULTAN ISKANDAR MUDA (1609-1636) 13 SEPTEMBER 2017;
 33. PERISTIWA KEMERDEKAAN DI ACEH 14 SEPTEMBER 2017;
 34. PASAI DALAM PERJALANAN SEJARAH 17 SEPTEMBER 2017;
 35. MATA UANG EMAS KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH 19 SEPTEMBER 2017;
 36. ATJEH MENDAKWA,SEBUAH BUKU YANG MENJADI SAKSI SEPAK TERJANG PARTAI KOMUNIS INDONESIA DI ACEH 21 SEPTEMBER 2017;
 37. MISI MENCARI MAKAM PARA SULTANAH ACEH 6 OKTOBER 2017;
 38. BERZIARAH KE MAKAM SULTANAH MALIKAH NAHRASYIYAH 8 OKTOBER 2017;
 39. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM APAKAH BAGUS UNTUK ACEH 15 OKTOBER 2017;
 40. AROMA MEMIKAT DARI DAPUR ACEH 16 OKTOBER 2017;
 41. TARIKH ACEH DAN NUSANTARA 29 OKTOBER 2017;
 42. PEKUBURAN SERDADU BELANDA PEUCUT KHERKHOF DI BANDA ACEH SEBAGAI SAKSI KEDAHSYATAN PERANG ACEH 11 NOVEMBER 2017;
 43. PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK KASUS DARUL ISLAM ACEH 17 NOVEMBER 2017;
 44. TUANKU HASYIM WALI NANGGROE YANG DILUPAKAN SEJARAH 19 NOVEMBER 2017;
 45. KOPRS MARSOSE SERDADU PRIBUMI PELAYAN RATU BELANDA 8 DESEMBER 2017;
 46. HIKAYAT-HIKAYAT DARI NEGERI ACEH 16 DESEMBER 2017;
 47. LEGENDA GAJAH PUTIH SEBAGAI ASAL NAMA KABUPATEN BENER MERIAH; 12 JANUARI 2018;
 48. SECANGKIR KOPI DARI ACEH; 22 JANUARI 2018;
 49. ACEH PUNGO (ACEH GILA); 8 FEBRUARI 2018;
 50. SIAPAKAH ORANG ACEH SEBENARNYA; 6 APRIL 2018;
 51. ORANG ACEH DALAM SEJARAH SUMATERA; 15 APRIL 2018;
 52. KETIKA IBNU BATTUTA MELAWAT SAMUDERA PASAI; 16 APRIL 2018;
 53. KISAH HIDUP LAKSAMANA MALAHAYATI; 18 APRIL 2018;
 54. PERANAN LEMBAGA TUHA PEUET DALAM MASYARAKAT ACEH PADA MASA LAMPAU; 5 MEI 2018;
 55. MENYINGKAP MAKNA SYAIR KUTINDHIENG SELAKU MANTRA SIHIR ACEH KUNO; 15 MEI 2018;
 56. SEJARAH KERAJAAN LAMURI; 24 JUNI 2018;
 57. KEBIJAKAN POLITIK ISLAM OLEH SNOUCK HURGRONJE SEBAGAI SARAN KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA UNTUK MENGHANCURKAN KEKUATAN ISLAM DI INDONESIA; 25 JUNI 2018;
 58. MASA DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU; 28 JULI 2018;
 59. EDISI KHUSUS SERI PAHLAWAN NASIONAL PRANGKO 100 TAHUN CUT NYAK DHIEN; 8 AGUSTUS 2018;
Posted in Buku, Cuplikan Sejarah, E-Book, Kisah-Kisah, Reportase, Review | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

WATAK BERPERANG BANGSA INDONESIA BERBAGAI-BAGAI DAERAH (SUATU PERBANDINGAN)

WATAK BERPERANG BANGSA INDONESIA BERBAGAI-BAGAI DAERAH (SUATU PERBANDINGAN)

Watak Berperang Bangsa Indonesia berbagai-bagai daerah (suatu Perbandingan) merupakan terjemahan dari buku K. Van Der Maateen yang berjudul De Indische Oologen (1896) dialih bahasakan oleh Aboe Bakar dan diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh di Banda Aceh tahun 1978.

COVER WATAK BERPERANG BANGSA INDONESIA BERBAGAI DAERAH Terjemahan dari De Indische Oologen oleh K. Van Der Maaten ALIH BAHASA Aboe Bakar Aceh

Free download Watak Berperang Bangsa Indonesia berbagai-bagai daerah (suatu Perbandingan)

WATAK BERPERANG BANGSA INDONESIA BERBAGAI DAERAH Terjemahan dari De Indische Oologen oleh K. Van Der Maaten ALIH BAHASA Aboe Bakar Aceh

Dimana ada penjajahan atau penindasan disana pula ada perjuangan melawan penjajahan dan penindasaran itu. Perjuangan yang dilakukan dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Ada perjuangan yang berlangsung singkat dan ada pula yang berlangsung sampai berpuluh tahun lamanya. Perjuangan yang dilakukan berbagai daerah untuk menentang kolonial Belanda mempunyai kesamaan tujuan tapi mempunyai perbedaaan dalam watak perang itu sendiri.

Van Der Maateen menulis bahwa perang di Nusantara ada yang berakhir dengan tewas atau tertangkapnya kepala jiwa pemberontakan itu seperti yang terjadi berakhir peperangan tersebut sebagaimana terjadi di Jawa, Palembang, Sulawesi Selatan sehingga tidak dapat disebut sebagai peperangan rakyat.

Perang Diponegoro (1825-1830)

Perang Paderi 1821-1837

Perang Diponegoro awalnya merupakan peperangan rakyat, tapi menjelang babak akhir telah kehilangan wataknya sebagai “peperangan rakyat” sehingga banyak rakyat Jawa yang memihak kepada Belanda. Begitupun dengan Perang Paderi dimana watak peperangan rakyat hanya berpusat di Bonjol dan wilayah yang berdekatan letaknya. Sedang peperangan di Kalimantan disebut oleh K. Van Der Maateen sebagai peperangan gerombolan semata.

Peperangan rakyat yang menjadi contoh adalah peperangan di Aceh. Dalam peperangan itu Belanda harus berhadapan dengan seluruh rakyat Aceh Besar kecuali Meuraksa (berpihak kepada belanda) dan sebahagian negeri-negeri pesisir Timur dan Barat (yang segera takluk kepada Belanda).

Pada awal perang Aceh, Aceh Besar merupakan daerah yang dimana setiap lelaki, wanita, anak-anak menjadi musuh Belanda, semua karena keyakinan agama dan benci kepada kafir. Perlawanan kepada Jenderal Pel, kemudian menurun pada masa Jenderal Van Der Heijden tapi kemudian peperangan Aceh kembali kepada wataknya sebagai peperangan rakyat.’

Sebaliknya K. Van Der Maateen menyatakan bahwa pemimpin perang orang Aceh seperti Nyak Hasan, Teuku Umar, Teuku Husen, Teuku Ali Pagar Ayer telah menjalankan perang bergerombolan.

Buku ini merupakan buku baku yang harus dipahami oleh para calon perwira angkatan perang Belanda yang akan bertugas di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Buku ini adalaha hasil karangan penulis Belanda yang dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, maka sangat mungkin ada uraian yang tidak dapat diterima dalam buku ini selaku bangsa yang telah merdeka.

Teuku Umar dan gerombolannya adalah watak pejuang yang paling dibenci oleh Belanda. Belum pernah dalam sejarah penjajahan Belanda ditipu oleh seorang pribumi sebagaimana dilakukan oleh Teuku Umar.

Meskipun begitu buku ini dapat menambah sumber pengetahuan kita dalam mempelajari dan mendalami sejarah perjuangan Nasional Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda.

Katalog free download e-Books :

 1. PERANG ACEH Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje; Penulis Paul Van ‘t Veer; Cetakan Pertama 1985; Percetakan PT Temprint; Penerbit PT. Grafiti Pers; Jakarta.
 2. ACEH DI MATA KOLONIALIS; Penulis Dr. C. Snouck Hurgronje; Cetakan Pertama 1985; Penerbit Yayasan Soko Guru; Jakarta.
 3. Nasihat-nasihat C. Souck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936; Dirangkum oleh E. Gobee dan C. Adriaanse; Penerjemah Sukarsi; Seri Khusus INIS Jilid I-XI; Jakarta: INIS, 1990.
 4. ACEH SEPANJANG ABAD Jilid Pertama dan Kedua Direvisi dan Diperlengkap; Penulis H. Mohammad Said; Diterbitkan oleh P.T. Percetakan dan Penerbitan Waspada; Medan; 1981.
 5. PERANG DI JALAN ALLAH Perang Aceh 1873-1912; oleh Ibrahim Alfian; Cetakan Pertama 1987; Penerbit PT New Aqua Press; Jakarta.
 6. ACEH DAERAH MODAL Long March Ke Medan Area; Oleh Tgk. A.K. Jakobi; Diterbitkan oleh Yayasan “Seulawah RI-001” Jalan Bunga Rampai VII/252 Malaka Jaya, Jakarta Timur 13460; Dicetak oleh P.T. Yudha Gama Corporation; Cetakan Pertama; Jakarta 09.09.1992.
 7. 59 TAHUN ACEH MERDEKA DI BAWAH PEMERINTAHAN RATU; oleh A. Hasjmy; Penerbit Bulan Bintang, Jakarta; Cetakan Pertama, 1977.
 8. KERAJAAN ACEH Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636); oleh Denys Lombard; Diterjemahkan oleh Winarsih Arifin; Penerbit Balai Pustaka; Jakarta; 1991.
 9. PERISTIWA KEMERDEKAAN DI ACEH; oleh Abdullah Hussain; Penerbit Balai Pustaka; Jakarta; Cetakan Pertama; 1990.
 10. PASAI DALAM PERJALANAN SEJARAH : Abad ke-13 Sampai Awal Abad ke-16; Oleh Muhammad Gade Ismail; Penyunting Susanto Zuhdi; Koreksi Sejarah Soejanto; Diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional; Jakarta; 1993; Dicetak oleh CV. Manggala Bhakti.
 11. MATA UANG EMAS KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH; Oleh T. Ibrahim Alfian; Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh; 1979.
 12. ATJEH MENDAKWA (Pidato pembelaan yang diucapkan didepan Pengadilan Negeri Sigli, 12 September 1963) oleh Thaib Adamy; Penerbit Comite PKI Atjeh; tahun 1964.
 13. TARICH ATJEH DAN NUSANTARA; oleh H.M. Zainuddin; Jilid 1; Cetakan Pertama; Penerbit Pustaka ISKANDAR MUDA Medan Jalan Amaliun nomor 14 A; Tahun 1961.
 14. PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK : KASUS DARUL ISLAM ACEH; oleh Nazaruddin Sjamsuddin; Penerbit Pustaka Utama Grafiti; Cetakan pertama; 1990; Percetakan PT. Temprint; Jakarta.
 15. THE PRICE OF FREEDOM: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro; Published by; National Liberation Front of Acheh Sumatra; 1984.
 16. HIKAYAT-HIKAYAT DARI NEGERI ACEH; Pengantar dan link download sejumlah 31 filehikayat berbentuk e-book.
 17. MASA DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU; oleh Tengku Hasan Muhammad Tiro; Cetakan ketiga; 1984.
Posted in Buku, Cuplikan Sejarah, Data dan Fakta, Download, E-Book, Mari Berpikir, Opini | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ACEHNESE IN SUMATRAN HISTORY

History of Sumatra written by William Marsden, F.R.S published by T. Payne & Son in 1811.

ACEHNESE IN SUMATRAN HISTORY

A British researcher and explorer William Marsden began observing the island of Sumatra in 1771. He succeeded in revealing things that had not been revealed before, his book, The History of Sumatra was a major work in the 18th century which was written based on research and observation that was classified as sophisticated at that time.

William Marsden wrote his impression when opening chapter 21 about Aceh, “Aceh is the only kingdom in Sumatra that has ever achieved political influence for the western nation so that the historical record becomes a general subject. However, the current conditions are very different from the conditions when they succeeded in preventing Portuguese forces from setting foot in Sumatra and their princes received ambassadors from all major nations in Europe.”

Teuku Imuem Lueng Bata (sitting to the right) and Teuku Kali Malikon Ade (sitting to the left) as the representative of the representative of the Aceh Darussalam Sultanate in an effort to explore the possibility of obtaining weapons assistance in Penang. This photo was taken in 1858 before the Aceh War broke out in 1873.

Marsden, on the one hand, recognizes the glory of Aceh’s past history, but on the one hand also observes that at the end of the 18th century, the Aceh Darussalam Sultanate experienced a decrease in strength, influence, and its light had dimmed.

Typical Acehnese (men) in the late 19th century AD.

Typical Acehnese (Women) in the late 19th century AD.

Regarding the Acehnese population, Marsden wrote; “The physical characteristics of Acehnese are very different from other Sumatran people. They are usually taller, more muscular, and their skin is darker. This does not mean that they represent the physical characteristics of the indigenous people, but based on various reasons, it can be assumed that it is a mixture of Batak people and Malays with Chulia people, people who they call the people of western India (present-day Pakistan) who have often visited the ports of Aceh.

In terms of their character, they are more active than some other indigenous people. They are wiser, have knowledge of other countries, and as traders, they transact on broader and liberal principles. However, observations of these principles are mostly carried out on traders who are far from the capital city and to their writings rather than observations made in Aceh based on character and examples of the actions of the ruling king is often narrow-minded, blackmailed, and oppressive.

Two Acehnese, rhinoceros tamer (left) and tiger tamer (right).

Their language is one of the dialects commonly used in the eastern islands and its similarity to the Batak language can be seen in the comparison table. However, they still use Malay characters.

Since childhood, the people of Aceh have been given religious lessons. As the picture at the end of the 19th century AD shows a group of children with the teacher reciting the Qur’an.

In terms of religion, they embrace Islam and have many scholars. They interact a lot with foreigners who are also Muslims. The forms of worship and ceremonies are carried out quite strictly on the rules.

Apart from some good descriptions of the Aceh Sultanate, like other European explorers, Marsden draws the same conclusion, that Aceh is one of the most dishonest and most terrible countries in the eastern region especially when dealing with European powers in Southeast Asia: Britain, Dutch, Portuguese, Spanish and even French.

Translate From: ORANG ACEH DALAM SEJARAH SUMATERA

About Aceh

 1. CIVILIZATION WITHOUT WRITING; 13 April 2017;
 2. ACEH THE FIRST SOVEREIGN COUNTRY TO RECOGNIZING THE INDEPENDENCE OF THE NETHERLANDS; 27 April 2017;
 3. VISITING THE EXHIBITION ACEH TOMBSTONE AS AN ISLAMIC CULTURAL HERITAGE IN SOUTH-EAST ASIA; 16 May 2017;
 4. DUTCH RAID OPERATION AGAINST CUT MEUTIA (1910); 20 May 2017;
 5. SAMUDERA PASAI AS THE FIRST ISLAMIC KINGDOM IN SOUTHEAST ASIA; 6 June 2017;
 6. ISLAMIC SHARIAH WHO IS AFRAID, A CASE STUDY IN ACEH; 13 June 2017;
 7. ACEH WOMEN FULL POWER; 13 June 2017;
 8. DUSK IN MALACCA; 4 July 2017;
 9. GOLD, INFIDELS, AND DEATH; 10 July 2017;
 10. MANTE THE LOST PYGMY TRIBE; 13 July 2017;
 11. HOW TO TELL HISTORY; 14 August 2017;
 12. THE ORIGIN OF THE COFFEE CULTURE IN ACEH; 19 August 2017;
 13. THE UNTOLD STORY ABOUT HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF INDONESIA IN ACEH PROVINCE; 28 September 2017;
 14. WHEN CRITICISM IS FORBIDDEN; 14 October 2017;
 15. EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES, WHAT IS IT GOOD FOR ACEH; 5 November 2017;
 16. PEUCUT KHERKOFF, ACEH-DUTCH WAR MONUMENT; 12 November 2017;
 17. THE PRICE OF FREEDOM; 5 December 2017;
 18. ACEH CRAZY OR ACEH PUNGO; 25 February 2018;
 19. MARSOSE CORPS, THE DUTCH SPECIAL ARMY DURING ACEH WAR; 19 March 2018;
 20. ISLAMIC POLITICS BY SNOUCK HURGRONJE AS ADVICE TO DUTCH INDIES GOVERNMENT TO REDUCE ISLAM POWER IN INDONESIA; 9 July 2018;
Posted in History, International, Literature, Reportase | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

BUKU KESAYANGAN KAKEK DAN HAL-HAL YANG TIDAK DICATAT OLEH SEJARAH

BUKU KESAYANGAN KAKEK DAN HAL-HAL YANG TIDAK DICATAT OLEH SEJARAH

Setiap kejadian dalam hidup ini ternyata sangat berharga. Kita bisa kehilangan uang dan mendapatkan kembali, kita bisa kehilangan apapun dan mendapatkannya kembali. Tapi jika kita kehilangan waktu, kita tak dapat mendapatkan waktu tersebut lagi. Orang bilang, ketuaan adalah sumber kebijaksanaan. Bisa jadi benar karena dia telah menjalani banyak kejadian dalam hidup. Setiap pilihan yang kita lakukan dalam hidup, membuat kita tak hanya lebih berpengalaman tapi juga menguji tujuan hidup kita. Ini adalah cerita ketika Abu masih muda, tentang bagaimana kejadian tersebut mempengaruhi hidup. Seiring kita bertambah dewasa maka tanpa disadari semakin banyak hal dilupakan, namun sesekali muncul pemantik yang memanggil masa-masa yang terlupakan itu seperti halnya mozaik-mozaik yang terangkai kembali dalam dimensi waktu yang berbeda. Itulah yang dirasakan ketika menemukan buku kesayangan kakek disebuah toko buku daring.

Akhir tahun delapan puluhan petani cengkeh sedang menikmati harga yang sangat baik, harga mencapai Rp. 7.000/perkilogram tapi kemudian nikmat itu dicabut. Paduka Yang Mulia H.M Soeharto demi puteranya yang tercinta Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, pada Desember 1990, Presiden Soeharto mendirikan BPPC (Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh) melalui Inpres (Instruksi Presiden) untuk menjalankan ekonomi monopoli. BPPC ini merupakan lembaga Negara yang memasarkan cengkeh produksi petani ke industri pengguna cengkeh, meskipun lembaga Negara, ajaibnya Tommy Soeharto berkuasa disana. Sebelum BPPC berdiri petani cengkeh bebas menjual langsung melalui KUD (Koperasi Unit Desa). Kebijakan monopoli ini segera merugikan petani, harga cengkeh yang dijual petani ke BPPC turun drastis menjadi Rp. 25/perkilogram. Tommy memaksa petani menjual cengkeh dengan harga sangat murah, lalu menjualnya ke pabrik rokok dengan harga sangat mahal. Banyak petani cengkeh bangkrut, termasuk keluarga kami. Tommy meraup keuntungan besar dan keluarga Cendana semakin kaya-raya diatas penderitaan orang lain.

Disaat ekonomi terjepit, kami pun tak memiliki ruang untuk membantah. Tahun 1989 pemerintah melaksanakan Operasi Jaring Merah (OJM) dan menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Setiap protes adalah pembangkangan, setiap keluhan adalah pengkhianatan, pada saat itu tidak ada tempat mengadu kecuali Allah S.W.T. Siapa yang mengatakan bahwa orde baru adalah masa-masa yang menyenangkan? Jika saat ini kita mendengar beredarnya slogan-slogan : Enak zamanku toh? Piye kabare enak zamanku to? Atau tentang bagaimana enaknya zaman orde baru itu aman dan gampang cari makan! Abu punya satu pertanyaan, apa yang diwariskan rezim itu kepada rakyat Indonesia? Tidak ada! Selain budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Saat ini Indonesia semakin baik, meski tersendat dan terhambat, kita semua Abu yakini menuju kebaikan.

Buku kesayangan kakek berjudul RANGKAIAN Cerita Dalam ALQUR’AN oleh Bey Arifin; Penerbit: AL MA’ARIF.

Dalam kesusahan tentu ada nostalgia, sewaktu kecil, Abu paling suka dengan kisah para Nabi, dalam cerita-cerita tersebut terdapat banyak hikmah kehidupan. Disana terdapat jalan kebaikan, tergantung dengan keinginan kita untuk mengikutinya atau tidak. Kisah Nabi Sulaiman A.S adalah yang paling Abu sukai, tentang seseorang yang memenangkan segalanya di dunia dan akhirat, tapi Abu waktu itu (berumur 6-7 tahun) tidak sanggup jika harus membaca (atau belum lancar membaca). Maka ketika kecil, setiap pulang kampung Abu selalu mencari kakek untuk mendengarkan kisah para nabi.

Kampung ayah Abu, di Anuek Galong Baro adalah basis PPP (Partai Persatuan Pembangunan), orang-orang yang dianggap mbalelo oleh Paduka Yang Mulia Soeharto, sehingga jangankan jalan, listrik pun tak sampai menjelang 1992. Satu-satunya hiburan bagi kami disana adalah mendengarkan radio berbaterai. Kakek bercerita sebelum monopoli cengkeh diberlakukan oleh Orde Baru kami adalah keluarga yang lumayan, memiliki dua radio, sayang masa itu sudah berlalu.

Sepanjang hidup, kita belajar membedakan benar dan salah. Mempelajari adat agar menjadi pribadi beradab, agar tak menjadi manusia biadab. Kita mempelajarinya dari orang-orang di sekeliling kita. Dari kisah para Nabi tersimpul di dalamnya semua ajaran agama yang benar, menjadi suatu kekal abadi, agama Islam. Disitu kita mempelajari tindakan apa yang dilakukan para Nabi dalam menghadapi berbagai kondisi, baik itu susah maupun senang.

Ekonomi Aceh pada awal 1990-an tidak begitu baik, status pelabuhan bebas Sabang baru saja dicabut oleh Orde Baru. Ekonomi macet. Seorang sahabat kakek, juga Walikota Sabang saat itu, Husein Main hilang, desas-desus dibunuh oleh Orde Baru karena menolak keras pencabutan pelabuhan bebas Sabang. Kakek bercerita, waktu itu sedang di Sabang ketika Husein Main dijemput oleh sepasukan tentara dan dibawa dengan heli. Kakek menyusul dengan kapal laut ke Banda Aceh, sesampainya di Banda Aceh Husein Main sudah tidak ada. Kakek menduga sahabatnya itu dibuang di laut. Abu terlalu kecil untuk paham, tapi saat itu Abu juga merasakan betapa orde baru mencekam.

Karena itu Abu sangat tertarik dengan kisah-kisah para Nabi maka Abu berkata kepada kakek. “Kek, tolong ceritakan kisah Nabi Muhammad S.A.W dari beliau lahir sampai beliau meninggal, dan jangan ada yang terlewat.

Kakek tertawa. “Tidak bisa. Karena kakek akan menghabiskan waktu 63 tahun (Sesuai dengan usia Nabi Muhammad S.A.W) untuk menceritakan. Umur kakek saat ini saja sudah 63 tahun.” Tapi kemudian kakek memberikan sebuah hadiah berupa sebuah buku. Abu tidak tahu judulnya karena sampulnya telah koyak, yang Abu kenali hanya gambar onta dan pohon kurma yang ada pada sisa sampul. Buku ini sangat disayangi oleh kakek, Abu tahu ketika ia menyerahkan kepada Abu ia berkata, “Buku ini entah mengapa menjadi penghiburan disaat-saat terburuk sekalipun, mungkin kakek tidak punya apa-apa untuk diwariskan kepadamu. Buku ini menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, orang-orang teladan yang tentunya lebih baik dari kakek, jadikan mereka suluh hidupmu.”

Waktu itu Abu hanya mengangguk senang, hari ini ketika mengenang kejadian itu, mata Abu berkaca-kaca. Ini adalah salah satu momen berharga di hidup Abu, semoga Abu tidak pernah melupakannya.

Masa liburan puasa dan lebaran panjang, Abu pulang ke kampung ibu ke wilayah barat. Waktu itu komunikasi masih susah, telepon saja kami tak punya. Dan ketika kembali ke Banda Aceh, betapa kami terkejut ternyata kakek telah meninggal dunia, saat beliau sedang berpuasa sunnah Syawwal. Ketika itu Abu baru sampai dengan ibu, sedang ayah tidak ikut ke Barat. Mendengar kabar itu Ia menatap dinding dengan tajam. Tampangnya mengingatkan Abu setiap kali mendengar kabar buruk, seakan dia berusaha membatalkan kebenaranya dengan kekuatan tekad.

Pemilu tahun 1992 adalah pemilu pertama Golkar menang di kampung kami, listrik pun masuk desa. Jalan-jalan diaspal, kecuali jalan-jalan rumah penduduk yang diketahui dengan pasti memilih PPP, termasuk rumah kami. Mungkin itu bukan perintah Paduka Yang Mulia Soeharto sendiri, dan apa yang Abu saksikan bahwa tirani itu brutal, angkuh dan menyendiri. Terutama buat mereka yang melayaninya.

Tahun demi tahun berlalu, buku yang Abu punyai itu hilang. Entah dipinjam siapa, Abu lupa. Mungkin akibat kehilangan buku berharga kenangan kakek kelak Abu menjadi orang yang terkenal sulit untuk meminjamkan buku, bahkan siapapun yang meminjam buku selalu Abu catat dan tagih. Orde Baru runtuh, Milenium pun berganti, zaman digital pun tiba. Tiba-tiba Abu melihat kembali buku ini disebuah situs online. Dalam kontak yang sekejap itu, danau ingatan yang tersembunyi, seketika meledak, meluber dalam pikiran mereka dan membanjiri mereka berdua dalam bayangan, sebuah impressi. Abu memutuskan membeli buku tersebut tanpa pikir panjang.

Benar, saat ini waktu Abu telah tiba, berusia 34 tahun, menjadi dewasa, memiliki sebuah keluarga. Abu juga telah belajar untuk membuat pemikiran ataupun pilihan sendiri tentang segala sesuatu untuk menjalani hidup sendiri. Pilihan yang pernah Abu buat dalam hidup, sifatnya sering rumit, kadang-kadang Abu pikir bisa jadi salah. Tapi bagaimana melakukan dan memilih yang benar? Kadang harus melakukan sesuatu meski yang Abu ragu. Hidup sering bukanlah syair yang indah, variasinya sedikit, dan justru hal-hal tidak menyenangkan berulang terus menerus.

Tahun 1998 ketika Soeharto jatuh, Abu termasuk orang yang senang. Liburan sekolah tahun 1999 (Masuk SMA) Abu pergi ke Jakarta dengan nenek dengan bus. 3 hari 3 malam lamanya dari Banda Aceh ke Batavia, di satu pos polisi, bus kami diberhentikan oleh seorang oknum polisi, lalu kernet memberikan uang lima ribuan, Abu melihatnya. Disitulah Abu merasa bahwa reformasi di Indonesia belum bisa mengubah mental kita. Orde Baru tidak memberikan kita warisan apa-apa kecuali budaya korupsi dan chauvinisme akut yang menjangkiti. Bus melaju di jalan berlubang, mengoncang-goncang penumpang dan juga perasaan Abu.

Dunia terdiri dari miliaran tenunan kehidupan, tiap tenunan melintasi tenunan lainnya. Abu pun membaca kembali buku ini tidak sekedar untuk mengenang masa lalu, juga untuk mengingat bahwa disetiap keadaan yang buruk sekalipun kita masih bisa tertawa, mengambil hikmah dan mensyukuri apa yang kita miliki.

Simak (juga) kisah-kisah Petualangan Si Abu lainnya.

Posted in Cerita, Cuplikan Sejarah, Kisah-Kisah | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

EDISI KHUSUS SERI PAHLAWAN NASIONAL PRANGKO 100 TAHUN CUT NYAK DHIEN

Ada dua perangko bernominal Rp 1.500 yang diterbitkan. Masing-masing bergambar Cut Nyak Dhien, dan rumah Cut Nyak Dhien. Selain perangko, diterbitkan pula sampul hari pertama seharga Rp 5.000.

EDISI KHUSUS SERI PAHLAWAN NASIONAL PRANGKO 100 TAHUN CUT NYAK DHIEN

Edisi khusus seri pahlawan nasional prangko 100 tahun Cut Nyak Dhien diterbitkan dalam rangka mengenang meninggalnya pejuang wanita Aceh yang gagah berani tersebut pada tahun 1908. Pahlawan wanita ini meninggal dalam pengasingan di Sumedang, Jawa Barat sebagai ibu Perbu yang berarti Ratu karena identitas yang sebenarnya dirahasiakan oleh pemerintah colonial Belanda. Warga setempat mengenal Ibu Perbu sebagai seorang guru mengaji yang santun dan telah berusia lanjut di kalangan kaum ibu dan anak-anak. Jati diri Ibu Perbu baru terungkap pada tahun 1960. Informasi berasal dari surat resmi Hindia Belanda tulisan Kolonial Verslag yang menyatakan bahwa Cut Nyak Dhien, pemimpin pejuang Aceh telah diaingkan ke Sumedang.

Edisi Perangko 100 Tahun Cut Nyak Dhien Wafat (2008).

Prangko 100 Tahun Cut Nyak Dhien emisi tahun 2008; 1 Set (20 lembar).

Sebelumnya pemerintah Republik Indonesia pernah mengeluarkan Prangko Cut Nyak Dhoen dalam ejaan lama Tjoet Nja Dhien tahun 1969

Cut Nyak Dhien dilahirkan pada tahun 1848 di kampong Lam Padang Peukan Bada, wilayah VI mukim, Aceh Besar sebagai sebagai putri bangsawan yang berdarah pahlawan, Tuanku Nanta Setia. Sebagaimana lazimnya putri Aceh, Cut Nyak Dhien sejak kecil memperoleh pendidikan, khususnya agama yang diberikan baik oleh orang tua maupun guru agama. Pada usia 12 tahun, dia dijodohkan dengan anak saudara laki-laki dari pihak ibunya yang bernama Teuku Ibrahim Lamnga.

Baca juga : PEREMPUAN ACEH FULL POWER

Agresi Belanda pada tahun 1897 telah menggerakan seluruh rakyat Aceh termasuk Teuku Ibrahim Lamnga untuk berjuang mengusur kaum kolonial. Dalam suatu pertempuran di lembah Beurandeun Glee Tarom pada 1878. Teuku Ibrahim Lamga dan beberapa pengikutnya gugur. Kematian sang suami semakin mendorong semangat juang Cut Nyak Dhien untuk turun langsung ke medan perang. Setelah dua tahun menjanda, ia menikah kembali dengan Teuku Umar yang merupakan sepupunya dari pihak ayah. Pasangan suami istru ini kemudia melanjutkan perjuangan melawan penguasa Belanda. Pada tahun 1899 Teuku Umar gugur dalam pertempuran di daerah Suak Ribee, Ujong Kalak Meulaboh. Cut Nyak Dhien meneruskan perlawanan bersama para pengikutnya dengan bergerilya dari hutan ke hutan. Kerentaan serta penyakit encok dan rabun yang melemahkan tubuhnya tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berjuang dengan kondisi pasukan yang semakin lemah serta perbekalan yang kurang. Karena pengkhianatan Pang Laot, Cut Nyak Dhien akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1905 kemudian diasingkan ke Sumedang pada tahun 1907. Cut Nyak Dhien tutup usia pada 1908.

Foto Cut Nyak Dhien ditangkap bertahun 1905 itu tersimpan di KITLV, Leiden, Belanda. Foto itu diambil oleh komandan marsose, atau pasukan khusus Belanda, Letnan van Vuren.

Makam Cut Nyak Dhien di Sumedang.

PT. Pos Indonesia dalam rangka mengenang 100 tahun meninggalnya seorang pahlawan, pejuang wanita yang gagah berani berasal dari Aceh pada tahun 1908. Pejuang wanita ini meninggal dalam pengasingannya, sebuah akhir di tanah sepi di Sumedang, Jawa Barat. Jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari keluarganya, renta, tua, rabun dan menderita encok, sendiri dan jauh dari orang-orang yang mencintai dan dicintai dirinya. Prangko ini diterbitkan sebagai penghormatan kepada seorang wanita agung, atas penderitaan dan ketabahannya menjalani hari-hari akhir yang dihiasi oleh kesenyapan dan sepi.

Leaflet penjelasan prangko 100 tahun Cut Nyak Dhien oleh PT. Pos Indonesia

Artikel lain tentang Aceh:

 1. MENYUSURI JEJAK DARA PORTUGIS DI ACEH 6 DESEMBER 2008;
 2. TEUKU UMAR PAHLAWAN 11 FEBRUARI 2011;
 3. FILOSOFI GOB 10 OKTOBER 2011;
 4. KEBENARAN YANG SAMAR 28 FEBRUARI 2013;
 5. GAM CANTOI TIADA 30 MARET 2013;
 6. PERANG CUMBOK SEBUAH REVOLUSI SOSIAL DI ACEH (1946-1947) 18 JUNI 2013;
 7. TSUNAMI 26 DESEMBER 2015;
 8. PERADABAN TANPA TULISAN 25 FEBRUARI 2016;
 9. SURAT TENGKU CHIK DI TIRO KEPADA RESIDEN VAN LANGEN AGAR TERCAPAI PERDAMAIAN DALAM PERANG ACEH MAKA BELANDA HARUS MEMELUK AGAMA ISLAM DI TAHUN 1885 4 NOVEMBER 2016;
 10. PARA PENYEBAR KEBOHONGAN 13 NOVEMBER 2016;
 11. MENGUNJUNGI RUMAH PAHLAWAN NASIONAL CUT MEUTIA 17 APRIL 2017;
 12. SAMUDERA PASAI SEBAGAI TITIK TOLAK ISLAM DI ASIA TENGGARA, SEBUAH UPAYA MELAWAN PSEUDO SEJARAH 24 APRIL 2017;
 13. EMAS, KAFIR DAN MAUT 20 APRIL 2017;
 14. MENGENAL LEBIH DEKAT POCUT BAREN 5 MEI 2017;
 15. OPERASI PENYERGAPAN BELANDA TERHADAP CUT MEUTIA 7 MEI 2017;
 16. MENGUNJUNGI PAMERAN BATU NISAN ACEH SEBAGAI WARISAN BUDAYA ISLAM DI ASIA TENGGARA 15 MEI 2017;
 17. KESULTANAN ACEH NEGARA BERDAULAT PERTAMA YANG MENGAKUI KEMERDEKAAN REPUBLIK BELANDA DARI KERAJAAN SPANYOL DI TAHUN 1602 18 MEI 2017;
 18. SYARIAT ISLAM SIAPA TAKUT 6 JUNI 2017;
 19. SENJA DI MALAKA 14 JUNI 2017;
 20. KRITIK KEPADA SULTAN ISKANDAR MUDA 4 JULI 2017;
 21. HIKAYAT SUKU MANTE 5 JULI 2017;
 22. TEUKU NYAK MAKAM, PAHLAWAN ACEH TANPA KEPALA 30 JULI 2017;
 23. ASAL MUASAL BUDAYA KOPI DI ACEH 1 AGUSTUS 2017;
 24. MUSIBAH TENGGELAMNYA KMP GURITA 6 AGUSTUS 2017;
 25. PERANG ACEH, KISAH KEGAGALAN SNOUCK HURGRONJE 7 AGUSTUS 2017;
 26. ACEH DI MATA KOLONIALIS 8 AGUSTUS 2017;
 27. MELUKIS SEJARAH 10 AGUSTUS 2017;
 28. NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889-1936 14 AGUSTUS 2017;
 29. ACEH SEPANJANG ABAD 16 AGUSTUS 2017;
 30. PERANG DI JALAN ALLAH 30 AGUSTUS 2017;
 31. ACEH DAERAH MODAL 7 SEPTEMBER 2017;
 32. 59 TAHUN ACEH MERDEKA DI BAWAH PEMERINTAHAN RATU 12 SEPTEMBER 2017;
 33. KERAJAAN ACEH PADA JAMAN SULTAN ISKANDAR MUDA (1609-1636) 13 SEPTEMBER 2017;
 34. PERISTIWA KEMERDEKAAN DI ACEH 14 SEPTEMBER 2017;
 35. PASAI DALAM PERJALANAN SEJARAH 17 SEPTEMBER 2017;
 36. MATA UANG EMAS KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH 19 SEPTEMBER 2017;
 37. ATJEH MENDAKWA,SEBUAH BUKU YANG MENJADI SAKSI SEPAK TERJANG PARTAI KOMUNIS INDONESIA DI ACEH 21 SEPTEMBER 2017;
 38. MISI MENCARI MAKAM PARA SULTANAH ACEH 6 OKTOBER 2017;
 39. BERZIARAH KE MAKAM SULTANAH MALIKAH NAHRASYIYAH 8 OKTOBER 2017;
 40. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM APAKAH BAGUS UNTUK ACEH 15 OKTOBER 2017;
 41. AROMA MEMIKAT DARI DAPUR ACEH 16 OKTOBER 2017;
 42. TARIKH ACEH DAN NUSANTARA 29 OKTOBER 2017;
 43. PEKUBURAN SERDADU BELANDA PEUCUT KHERKHOF DI BANDA ACEH SEBAGAI SAKSI KEDAHSYATAN PERANG ACEH 11 NOVEMBER 2017;
 44. PEMBERONTAKAN KAUM REPUBLIK KASUS DARUL ISLAM ACEH 17 NOVEMBER 2017;
 45. TUANKU HASYIM WALI NANGGROE YANG DILUPAKAN SEJARAH 19 NOVEMBER 2017;
 46. KOPRS MARSOSE SERDADU PRIBUMI PELAYAN RATU BELANDA 8 DESEMBER 2017;
 47. HIKAYAT-HIKAYAT DARI NEGERI ACEH 16 DESEMBER 2017;
 48. LEGENDA GAJAH PUTIH SEBAGAI ASAL NAMA KABUPATEN BENER MERIAH; 12 JANUARI 2018;
 49. SECANGKIR KOPI DARI ACEH; 22 JANUARI 2018;
 50. ACEH PUNGO (ACEH GILA); 8 FEBRUARI 2018;
 51. SIAPAKAH ORANG ACEH SEBENARNYA; 6 APRIL 2018;
 52. ORANG ACEH DALAM SEJARAH SUMATERA; 15 APRIL 2018;
 53. KETIKA IBNU BATTUTA MELAWAT SAMUDERA PASAI; 16 APRIL 2018;
 54. KISAH HIDUP LAKSAMANA MALAHAYATI; 18 APRIL 2018;
 55. PERANAN LEMBAGA TUHA PEUET DALAM MASYARAKAT ACEH PADA MASA LAMPAU; 5 MEI 2018;
 56. MENYINGKAP MAKNA SYAIR KUTINDHIENG SELAKU MANTRA SIHIR ACEH KUNO; 15 MEI 2018;
 57. SEJARAH KERAJAAN LAMURI; 24 JUNI 2018;
 58. KEBIJAKAN POLITIK ISLAM OLEH SNOUCK HURGRONJE SEBAGAI SARAN KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA UNTUK MENGHANCURKAN KEKUATAN ISLAM DI INDONESIA; 25 JUNI 2018;
 59. MASA DEPAN POLITIK DUNIA MELAYU; 28 JULI 2018;
Posted in Cuplikan Sejarah, Data dan Fakta, Kisah-Kisah, Reportase | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment